Nghiên cứu đề xuất công cụ dự báo lũ cho lưu vực sông

Bài viết Nghiên cứu đề xuất công cụ dự báo lũ cho lưu vực sông đề xuất công cụ dự báo lũ cho lưu vực sông bằng cách kết hợp hai mô hình SWAT và HEC RAS. Việc kết hợp hai mô hình là phù hợp bởi kết quả đầu ra của SWAT là tương thích khi dùng làm dữ liệu đầu vào cho HEC RAS. | Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2019. ISBN 978-604-82-2981-8 NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÔNG CỤ DỰ BÁO LŨ CHO LƯU VỰC SÔNG Đỗ Xuân Khánh Trường Đại học Thủy lợi email 1. GIỚI THIỆU CHUNG dữ liệu khí tượng thủy văn trong lịch sử để Lũ lụt là hiện tượng xảy ra khi dòng nước xác định trạng thái hiện tại của lưu vực và từ dâng cao trên sông suối tràn qua đê đập vào đó tính toán dòng chảy lũ trong tương lai các vùng trũng làm ngập nhà cửa cây cối Divac et al. 2009 2 . Bảng 1 dưới đây liệt ruộng đồng. Theo thông kê về thiệt hại do kê một số mô hình dự báo dòng chảy lũ phổ các loại hình thiên tai gây ra từ 1970 đến biến cũng như ưu nhược điểm của chúng. 2012 của WMO 2014 1 lũ lụt đứng đầu Theo Nguyễn et al. 2014 3 việc sử chỉ sử về số lần xuất hiện khi chiếm tới 45 lũ lụt dụng riêng mô hình thủy văn mưa dòng chảy cũng nằm ở vị trí đầu tiên khi xét về thiệt hại hay sử dụng riêng mô hình thủy lực hay sử kinh tế với 60 và chỉ đứng thứ 2 sau bão dụng kết hợp cả mô hình thủy văn và thủy khi xét đến thiệt hại về con người với 20 . lực dự báo dòng chảy lũ phụ thuộc vào mối Thiệt hại do lũ lụt có thể được giảm thiểu quan hệ giữa thời gian dự báo Tf thời gian đáng kể nếu chúng ta có thể hiểu được tập trung dòng chảy trên lưu vực Tc và thời nguyên nhân hình thành và có những biện gian chảy truyền trong sông Tr. Đối với pháp cảnh báo sớm cho người dân. Một trong những lưu vực vừa và lớn khi Tf lt Tc Tr để những biện pháp vô cùng hiệu quả là việcsử tăng cường độ chính xác của dự báocác nhà dụng các mô hình thủy văn thủy lực để dự nghiên cứu thường sử dụng kết hợp cả hai báo lũ. Các mô hình này dựa vào các nguồn loại mô hình này Sơn et al. 2005 4 . Bảng 1. Tổng hợp ưu nhược điểm một số mô hình dự báo dòng chảy lũ Các mô hình dự báo Mô hình Ưu nhược điểm dòng chảy lũ tiêu biểu Ưu điểm Ít tham số dễ sử dụng. Nhược điểm Các tham Thông số NAM HEC- số được trung bình hóa không xét địa hình loại đất loại Mô Mô tập trung HMS TANK hình sử dụng đất. Diễn toán dòng

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
440    86    3    18-06-2024
19    95    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.