Kết quả sớm của phẫu thuật bắc cầu chủ vành không tuần hoàn ngoài cơ thể ở bệnh nhân có phân suất tống máu thấp

Bài viết Kết quả sớm của phẫu thuật bắc cầu chủ vành không tuần hoàn ngoài cơ thể ở bệnh nhân có phân suất tống máu thấp trình bày đánh giá kết quả sớm của phẫu thuật bắc cầu chủ vành không tuần hoàn ngoài cơ thể ở bệnh nhân có phân suất tống máu thất trái thấp. | NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG Kết quả sớm của phẫu thuật bắc cầu chủ vành không tuần hoàn ngoài cơ thể ở bệnh nhân có phân suất tống máu thấp Nguyễn Thị Thẩm Hồ Huỳnh Quang Trí Bệnh viện Chợ Rẫy Viện Tim TP. Hồ Chí Minh TÓM TẮT gian thở máy trung bình là 2 2 ngày và thời gian Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá kết quả sớm nằm hồi sức trung bình là 4 5 ngày. Tỉ lệ tử vong của phẫu thuật bắc cầu chủ vành không tuần hoàn thực tế không khác biệt so với tỉ lệ tử vong dự báo ngoài cơ thể ở bệnh nhân có phân suất tống máu theo mô hình EuroSCORE II Hosmer Lemeshow thất trái thấp. 4 493 p 0 81 hoặc theo mô hình STS Hosmer Bệnh nhân và phương pháp Nghiên cứu quan Lemeshow 5 064 p 0 751 . Giá trị dự báo tử sát cắt ngang. Đối tượng nghiên cứu là những bệnh vong của 2 mô hình EUROSCORE II và STS khác nhân mạch vành có phân suất tống máu thất trái biệt không có ý nghĩa thống kê Hanley amp McNeil 40 được phẫu thuật bắc cầu chủ vành không tuần P 0 367 . hoàn ngoài cơ thể tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng Kết luận Khi được thực hiện bởi một ê-kíp 1 2015 đến tháng 5 2018. Kết quả được ghi nhận nhiều kinh nghiệm phẫu thuật bắc cầu chủ vành gồm tỉ lệ tử vong 30 ngày các biến chứng hậu phẫu không tuần hoàn ngoài cơ thể là một lựa chọn hợp sớm và thời gian thở máy thời gian nằm hồi sức. Tử lý để tái tưới máu mạch vành cho bệnh nhân có vong thực tế được so sánh với tử vong dự báo theo 2 phân suất tống máu thất trái thấp. mô hình EuroSCORE II và STS. So sánh giá trị dự Từ khóa Phẫu thuật bắc cầu chủ vành Phân báo tử vong 30 ngày của 2 mô hình này. suất tống máu thất trái. Kết quả 111 bệnh nhân được tuyển vào nghiên cứu. Tuổi trung bình là 62 8 7 7 nam giới chiếm ĐẶT VẤN ĐỀ 78 4 . Tỉ lệ tổn thương cả 3 động mạch vành là Hiện nay phẫu thuật bắc

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    4    1    15-08-2022
4    42    1    15-08-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.