Đặc điểm sinh học, sinh thái của loài rầy xanh 4 chấm (Amrasca splendens Gghauri) (Cicadellidae: Homoptera) gây hại trên cây sầu riêng tại Bến Tre

Nghiên cứu "Đặc điểm sinh học, sinh thái của loài rầy xanh 4 chấm (Amrasca splendens Gghauri) (Cicadellidae: Homoptera) gây hại trên cây sầu riêng tại Bến Tre" tiến hành xác định thành phần các loài rầy gây hại chính trên cây sầu riêng và đi sâu nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái loài rầy xanh 4 chấm (Amrasca splendens Ghauri), lần đầu tiên ghi nhận gây hại với mật độ cao trên cây sầu riêng tại Bến Tre. Mời các bạn cùng tham khảo! | Kết quả nghiên cứu Khoa học BVTV Số 3 2021 ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH THÁI CỦA LOÀI RẦY XANH 4 CHẤM Amrasca splendens Ghauri Cicadellidae Homoptera GÂY HẠI TRÊN CÂY SẦU RIÊNG TẠI BẾN TRE Biological and Ecology Characteristics of Amrasca splendens Ghauri Cicadellidae Homoptera Damaged Durian in Ben Tre Lại Tiến Dũng Đỗ Minh Đức Trương Thị Tuyết Mai Đỗ Xuân Đạt Khúc Duy Hà Phạm Thị Thu Trang và Nguyễn Nam Hải Viện Bảo vệ thực vật Ngày nhận bài Ngày chấp nhận đăng Abstract The biology of leafhopper Amrasca splendens Ghauri was first time to studied on Durian tree at Chau Thanh Ben Tre province from June - August 2020 under laboratory conditions 28-31oC and 77-88 RH by Mungthong durian variety by food. Obtained results showed that Egg is white yellow color banana shape in length. Nymphs had five instars with bright yellow. The duration of the first instar of nymphs was the shortest and the fifth instar of nymphs was the longest. The length of nymph from 1st to 5th is respectively. Male mm female mm in length. Body is elongate greenish cooper-yellow. Apical is yellow with 2 round dark brown spots. Eyes are black. Pronotum is reddish-brown with six dark brown spots divided by three symmetrically to the body axis. Legs are greenish-yellow apices of tibiae and tarsi green. Tegmen are greenish lemon-yellow translucent with the largest black spot locates on the apex of cubitus cell the slightly smaller second spot is on the apex of cell Medius. Wings are whitish-green. Abdomen is greenish-yellow where appear a bright red diamond-shaped spot on the dorsum of two pregenital segments. The life cycle of Amrasca splendens Ghauri lasts from at RH to days at RH . The egg nymphal and pre-oviposition periods lasted and days respectively. Adult longevity was for males and days for .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
100    93    3    15-06-2024
53    90    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.