Toàn tập về C.Mác và Ph.Ăng-ghen - Tập 26 (Phần 1)

Tập 26 của bộ "Toàn tập và Ph. Ăng-ghen" bao gồm tác phẩm "Các học thuyết về giá trị thặng dư" của , viết trong thời gian từ tháng Giêng 1862 đến tháng Bảy 1863. Nó là một bộ phận cấu thành - và là bộ phận dài nhất - của bản thảo kinh tế lớn năm 1861 - 1863 của ông, nhan đề "Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị" tức là bộ "Tư bản". Tác phẩm này cũng thường được coi là tập IV, tập kết thúc của bộ "Tư bản". Vì tác phẩm quá dày nên tập 26 của bộ sách toàn tập sẽ gồm 3 phần, phần 1 này trình bày những nội dung về khoa kinh tế chính trị trước Ri-các-đô. Mời các bạn cùng tham khảo! | 7 8 PhÇn thø hai vÒ Ri-c c- . PhÇn thø ba vÒ c c nhµ kinh tÕ häc sau Ri-c c- . TËp nµy îc dÞch dùa vµo b n tiÕng Nga bé Toµn tËp c vµ Ph. ng-ghen tËp 26 phÇn I do Nhµ xuÊt b n s ch chÝnh trÞ quèc gia Liªn X xuÊt b n t i M t- xc -va n m 1962. Ngoµi phÇn chÝnh v n chóng t i cßn in kÌm theo phÇn chó Lêi nhµ xuÊt b n thÝch vµ c c b n chØ dÉn do ViÖn nghiªn cøu chñ nghÜa M c - Lªnin Liªn X tr íc y biªn so n Ó b n äc tham kh o. ång thêi víi viÖc xuÊt b n bé Toµn tËp c vµ Ph. ng-ghen chóng t i sÏ TËp 26 cña bé Toµn tËp c vµ Ph. ng-ghen bao gåm t c phÈm quot C c häc tæ chøc biªn so n s ch giíi thiÖu néi dung mçi tËp vµ c c t t ëng c b n trong c c thuyÕt vÒ gi trÞ thÆng d quot cña c viÕt trong thêi gian tõ th ng Giªng 1862 t c phÈm chÝnh cña hai nhµ kinh iÓn. Õn th ng B y 1863. Nã lµ mét bé phËn cÊu thµnh - vµ lµ bé phËn dµi nhÊt - cña Th ng 9 n m 1994 b n th o kinh tÕ lín n m 1861 - 1863 cña ng nhan Ò quot Gãp phÇn phª ph n khoa kinh tÕ chÝnh trÞ quot tøc lµ bé quot T b n quot . T c phÈm nµy còng th êng îc coi lµ tËp Nhµ xuÊt b n chÝnh trÞ quèc gia IV tËp kÕt thóc cña bé quot T b n quot . Sinh thêi M c ch a kÞp hoµn chØnh b n th o t c phÈm nµy Ó a in. Sau khi Ph. ng-ghen cho xuÊt b n xong tËp II vµ tËp III cña bé quot T b n quot ng cã ý Þnh hoµn chØnh vµ cho xuÊt b n tiÕp tËp kÕt thóc cña t c phÈm vÜ i ã cña c. Nh ng Ph. ng-ghen còng kh ng kÞp lµm viÖc nµy. N m 1895 ng qua êi chØ kÞp söa mét sè lçi do s suÊt cña t c gi trong b n th o quot C c häc thuyÕt vÒ gi trÞ thÆng d quot . quot C c häc thuyÕt vÒ gi trÞ thÆng d quot cña c îc C. Cau-xki xuÊt b n lÇn Çu tiªn trong nh ng n m 1905 - 1910. Nh ng b n do Cau-xki xuÊt b n cßn nhiÒu thiÕu sãt vÒ chÊt l îng thËm chÝ cßn cã nh ng chç sai lÇm hoÆc bãp mÐo nguyªn b n. Tíi nh ng n m 1954 - 1961 trªn c së thÈm tra tØ mØ vµ x c minh râ vÒ c n b n ViÖn nghiªn cøu chñ nghÜa M c - Lªnin trùc thuéc Ban chÊp hµnh trung ng ng céng s n Liªn X míi chuÈn bÞ xong vµ cho ra m t b n äc bé quot C c häc thuyÕt vÒ gi trÞ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    148    1    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.