Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật môi trường: Nghiên cứu chế tạo Eco-Bio-Block (EBB) cải tiến và đánh giá hiệu quả xử lý các chất hữu cơ và amoni trong một số nguồn nước thải

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật môi trường "Nghiên cứu chế tạo Eco-Bio-Block (EBB) cải tiến và đánh giá hiệu quả xử lý các chất hữu cơ và amoni trong một số nguồn nước thải" trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu tạo ra sản phẩm với EBB cải tiến phù hợp với điều kiện Việt Nam nói chung và trên địa bàn Thành phố Hà nội nói riêng; Góp phần giảm thiểu các chỉ tiêu COD và Amoni có trong nguồn nước thải. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HOÀNG LƯƠNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ECO-BIO-BLOCK EBB CẢI TIẾN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ CÁC CHẤT HỮU CƠ VÀ AMONI TRONG MỘT SỐ NGUỒN NƯỚC THẢI LUẬN ÁN TIẾN SỸ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HOÀNG LƯƠNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ECO-BIO-BLOCK EBB CẢI TIẾN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ CÁC CHẤT HỮU CƠ VÀ AMONI TRONG MỘT SỐ NGUỒN NƯỚC THẢI Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường Mã sỗ 9 52 03 20 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC . TĂNG THỊ CHÍNH . ĐẶNG THANH TÚ HÀ NỘI 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận án Nghiên cứu chế tạo Eco-Bio-Block EBB cải tiến và đánh giá hiệu quả xử lý các chất hữu cơ và amoni trong một số nguồn nước thải là do tôi thực hiện với sự hướng dẫn của . Tăng Thị Chính và TS. Đặng Thanh Tú. Các kết quả công bố trong luận án là trung thực chính xác. Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về những nội dung mà tôi trình bày trong luận án này. Hà Nội ngày tháng năm 2022 Nghiên cứu sinh Hoàng Lương ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới . Tăng Thị Chính Viện Công nghệ Môi trường Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và TS. Đặng Thanh Tú Trường Đại Học Việt Nhật đã tận tình hướng dẫn và định hướng cho tôi những hướng nghiên cứu quan trọng trong suốt quá trình thực hiện luận án. Tôi xin chân thành cám ơn các tập thể i Học viện Khoa học và Công nghệ GUST Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam VAST ii Khoa Công nghệ môi trường GUST iii Viện Công nghệ Môi trường IET VAST và iv Phòng Công nghệ xử lý chất thải rắn và khí thải - IET đã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình thực hiện luận án. Tôi xin cảm ơn . Trịnh Văn Tuyên - IET đã hỗ trợ địa điểm nơi học tập nghiên cứu trao đổi và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu thực nghiệm luận án. Chân thành cám ơn gia đình

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.