Khảo sát khả năng diệt khuẩn và hiệu quả bảo quản măng tây của polyme gốc guanidine

Bài viết Khảo sát khả năng diệt khuẩn và hiệu quả bảo quản măng tây của polyme gốc guanidine tiến hành khảo sát khả năng diệt các vi sinh vật gây bệnh thực phẩm của polyme gốc guanidine là Polyhexamethylene Guanidine (PHMG) bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch và đánh giá tác động của PHMG lên tỷ lệ thối hỏng, hàm lượng chất khô tổng số, khả năng nhiễm các vi sinh vật và chất lượng cảm quan của măng tây trong quá trình bảo quản. | KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG DIỆT KHUẨN VÀ HIỆU QUẢ BẢO QUẢN MĂNG TÂY CỦA POLYME GỐC GUANIDINE INVESTIGATION OF THE ANTIBACTERIAL ABILITY AND PRESERVATION EFFECTIVENESS OF ASPARAGUS OF GUADININE-BASED POLYMERS Phạm Thị Thu Hoài1 Nguyễn Thị Mai Hương1 Đặng Thảo Yến Linh2 Trần Hùng Thuận2 Chu Xuân Quang2 1 Khoa Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 2 Trung tâm Công nghệ vật liệu Viện Ứng dụng công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ Đến Tòa soạn ngày 20 03 2021 chấp nhận đăng ngày 10 04 2021 Tóm tắt Polyme gốc guanidine cho thấy có triển vọng lớn để phát triển các loại chế phẩm mới có tính diệt khuẩn ứng dụng cho bảo quản nông sản. Nghiên cứu này tiến hành khảo sát khả năng diệt các vi sinh vật gây bệnh thực phẩm của polyme gốc guanidine là Polyhexamethylene Guanidine PHMG bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch và đánh giá tác động của PHMG lên tỷ lệ thối hỏng hàm lượng chất khô tổng số khả năng nhiễm các vi sinh vật và chất lượng cảm quan của măng tây trong quá trình bảo quản. Kết quả thu được dung dịch chứa PHMG không có khả năng tiêu diệt hai chủng vi khuẩn Samonella enterica HT00007 và Listeria monecytogenes ở các nồng độ được khảo sát. Tuy nhiên lại có khả năng tiêu diệt hai chủng vi khuẩn E. coli LMG 2093 và Bacillus cereus ATCC 24579 ở nồng độ tính theo hàm lượng PHMG từ 2 mg l trở lên và Staphylococcus aureus ATCC 35984 ở nồng độ từ 3 mg l. Hiệu quả bảo quản măng tây cũng đã được chứng minh là tốt nhất khi xử lý măng o bằng PHMG ở hàm lượng 3mg l nhiệt độ bảo quản 10 C vẫn giữ được chất lượng măng tây sau 25 ngày bảo quản kéo dài hơn so với công thức không xử lý chế phẩm 10 ngày. Từ khóa Polyme gốc guanidine Polyhexamethylene Guanidine PHMG diệt khuẩn bảo quản măng tây. Abstract Guanidine-based polymers show great promise for the development of new bactericidal inoculants for use in agricultural preservation. This study investigated the antimicrobial ability of guanidine-based polymers Polyhexamethylene Guanidine PHMG by agar

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
109    257    1    20-07-2024
27    305    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.