Khảo sát việc hiệu chỉnh liều thuốc theo chức năng thận tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Bài viết Khảo sát việc hiệu chỉnh liều thuốc theo chức năng thận tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định trình bày khảo sát việc hiệu chỉnh liều thuốc theo chức năng thận ở bệnh nhân có chức năng thận suy giảm. | TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 516 - THÁNG 7 - SỐ 2 - 2022 4598 200010 23 2-e 2012 123 2 382-385. 4. Eisen A. Clinical electrophysiology of the upper doi and lower motor neuron in amyotrophic lateral 7. Okita T Nodera H Shibuta Y et al. Can Awaji sclerosis. Semin Neurol. 2001 21 2 141-154. ALS criteria provide earlier diagnosis than the doi s-2001-15261. revised El Escorial criteria J Neurol Sci. 5. Gubbay SS Kahana E Zilber N Cooper G 2011 302 1-2 29-32. Pintov S Leibowitz Y. Amyotrophic lateral doi sclerosis. A study of its presentation and prognosis. 8. Ross M Burge M Zuniga LA et al. T43. J Neurol. 1985 232 5 295-300. Fasciculation potentials in Amyotophic Lateral doi BF00313868 Sclerosis ALS Not so common as fibrillation 6. Noto Y ichi Misawa S Kanai K et al. Awaji potentials. Clinical Neurophysiology. 2018 129 e17- ALS criteria increase the diagnostic sensitivity in e18. doi . patients with bulbar onset. Clin Neurophysiol. KHẢO SÁT VIỆC HIỆU CHỈNH LIỀU THUỐC THEO CHỨC NĂNG THẬN TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH Lương Ngọc Lan Hương1 Huỳnh Thanh Sang2 Nguyễn Ngọc Khôi1 Nguyễn Như Hồ1 TÓM TẮT dosage adjustments among inpatients with renal impairment. Materials and methods A retrospective 67 Mục tiêu Khảo sát việc hiệu chỉnh liều thuốc theo descriptive study was conducted on patients with CrCl chức năng thận ở bệnh nhân có chức năng thận suy of lt 60 mL min admitted to at Gia Dinh People s giảm. Đối tượng và phương pháp Nghiên cứu cắt Hospital from January 1st to January 31st 2021. The ngang mô tả trên bệnh nhân có CrCl lt 60 mL phút từ data collected for analysis included characteristics of 01 01 2021 đến 31 01 2021 tại bệnh viện Nhân Dân patients with renal impairment appropriateness of Gia Định. Nội dung khảo sát bao gồm đặc điểm bệnh dosage adjustments and associated factors. Drug nhân suy giảm chức năng thận sự phù hợp về hiệu dosage adjustment was .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.