Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật Bentall trong điều trị bệnh lý gốc động mạch chủ

Bài viết Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật Bentall trong điều trị bệnh lý gốc động mạch chủ trình bày tỷ lệ tử vong và các biến chứng sau phẫu thuật Bentall; Các yếu tố ảnh hưởng đến biến chứng và kết quả phẫu thuật. | vietnam medical journal n02 - JULY - 2022 Classification. J Thorac Oncol 10 9 1243-1260. lung cancer that has progressed following prior 4. Gandara DR Grimminger P Mack PC et al. chemotherapy review of NICE technology Association of epidermal growth factor receptor appraisals 162 and 175 a systematic review and activating mutations with low ERCC1 gene economic evaluation. 2015 Health Technol Assess. expression in non - small cell lung cancer. 2010 J 19 47 1-134. Thorac Oncol. 5 1933-8. 7. Shepherd FA Rodrigues Pereira J Ciuleanu 5. Lee S. M Khan I Upadhyay S et al. First-line T et al. Erlotinib in previously treated non-small- erlotinib in patients with advanced non-small-cell cell lung cancer. 2005 N Engl J Med 353 123 32 lung cancer unsuitable for chemotherapy 8. Sheikh N and Chambers CR. Efficacy vs. TOPICAL a double-blind placebo-controlled effectiveness erlotinib in previously treated non- phase 3 trial. 2012 Lancet Oncol. 13 11 1161-70 small-cell lung cancer. 2013 J Oncol Pharm Pract. 6. Greenhalgh J Bagust A Boland A. et al. 19 3 228-36. Erlotinib and gefitinib for treating non-small cell ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT BENTALL TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ GỐC ĐỘNG MẠCH CHỦ Nguyễn Bảo Tịnh Trần Quyết Tiến TÓM TẮT 78 TREATMENT Mục tiêu lệ tử vong và các biến chứng sau Objectives to evaluate early results of patients phẫu thuật Bentall yếu tố ảnh hưởng đến biến with aortic root abscess treated with Bentall procedure chứng và kết quả phẫu thuật. Phương pháp hồi at Cho Ray Hospital. Subjects and research cứu mô tả hàng loạt ca. Kết quả Từ tháng 9 năm methods patients underwent Bentall procedure to 2020 đến tháng 6 năm 2022 tại khoa Phẫu thuật tim treat aortic root abscess in all patients uderwent bệnh viện Chợ Rẫy có 52 bệnh nhân được phẫu thuật Bentall procedure at Cho Ray Hospital from September Bentall trong đó có tuổi trung bình 48 tỷ lệ 2020 to June 2022. The research method is nam nữ 3 1. Nguyên nhân

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    56    3    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.