Giáo trình PHP & MySQL - Bùi Quốc Huy

Giáo trình "PHP & MySQL" nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về HTML và Javascript; tổng quan PHP; toán tử và biểu thức; mảng trong PHP (Array); hàm và gọi lại hàm; làm việc với chuỗi; các thao tác trên file; xử lý form trong PHP; quản lý phiên làm việc; tổng quan MySQL; . Mời các bạn cùng tham khảo! | Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên Bùi Qu c Huy Trung Tâm ào T o Công Ngh M ng Vi t Chuyên Tài Li u L u Hành N i B GIÁO TRÌNH PHP amp MYSQL Biên So n GV. Bùi Qu c Huy Trang 1 68 Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên Bùi Qu c Huy L i Nói u Quy n giáo trình này c t ng h p t nh ng tài li u và kinh nghi m th c ti n qua nhi u n m gi ng d y c a gi ng viên và c so n th o cho phù h p v i n i dung môn h c. Khác v i giáo trình mang tính th ng m i các t ng cách di n gi i mang xu th thu t ng giáo trình c xây d ng trên hình th c d c d hi u và g n g i v i th c t tuy nhiên i u ó không có ngh a h c viên có th ch tham kh o giáo trình mà không i h c. N u các b n mu n hi u c n k ki n th c và ý ngh a c a giáo trình b n nên tham gia các khóa h c PHP y t i trung tâm ào t o m ng Vi t Chuyên. M c dù ã ki m tra xác th c c ng nh tính úng n c a giáo trình nh ng khi biên soan ch c ch n s có ít nhi u l i liên quan n t ng cú pháp. R quot t mong nh n c nhi u s óng góp c a các b n. M i ý ki n óng góp c a các b n vui lòng truy c p vào website là website cá nhân c a tác gi . Ho c là website c a trung tâm . Gi ng viên Bùi Qu c Huy Chí Minh. Ngày 15 Tháng 06 N m 2006 Trang 2 68 Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên Bùi Qu c Huy Ph n A C B n V HTML amp Javascript I Các Th HTML c b n 1- C u trúc chu n Tiêu Website N i dung website c vi t t i ây M t c quot u trúc HTML luôn bao g m th óng và th m . Ví d amp Ł th M Ł Th óng - c phân bi t b ng d quot u ngay tr c th Các th HTML hoàn toàn có th vi t hoa ho c th ng. Tuy nhiên nên theo 1 quy t c chung vi t hoa thì vi t hoa h t ng c l i . M t website càng ít th thì s càng ch y nhanh h n. 2- Các th c b n Tiêu N i Dung ví d amp Welcome admin . Th H bao g m các thu c tính t H1 H6 . Nh ng ch S d amp ng t H1 H3. In m N i Dung ví d amp Welcome admin In Nghiêng N i Dung ví d amp welcome Admin G ch D i N i Dung Ví d amp welcome Admin Xu ng 1 Dòng - Th này không có th óng. Xu ng 2 Dòng -

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
492    50    1    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.