Giáo trình Ván khuôn giàn giáo - Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp

Giáo trình Ván khuôn giàn giáo cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung về ván khuôn; dàn giáo trong xây dựng; ván khuôn cho một số cấu kiện công trình; kỹ thuật tháo dỡ ván khuôn đà giáo. Mời các bạn cùng tham khảo! | Baøi THÁP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG giaûng Kyõ thuaät coáp pha KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH MĐ VÁN KHUÔN- GIÀN GIÁO LƯU HÀNH NỘI BỘ Bieân soaïn Toå Boä Moân Xaây Döïng 1 Baøi giaûng Kyõ thuaät coáp pha BAØI 1 KHAÙI QUAÙT CHUNG VEÀ VAÙN KHUOÂN I. KHAÙI NIEÄM Vaùn khuoân Vaùn khuoân laø khuoân maãu taïm thôøi baèng goã kim loaïi hoaëc baèng caùc loaïi vaät lieäu khaùc beâ toâng nhöïa toång hôïp ñöôïc gia coâng nhaèm taïo hình thuø cho caùc keát caáu beâ toâng vaø beâ toâng coát theùp. Sau khi beâ toâng ñoâng cöùng chuùng ñöôïc thaùo ra ñem söû duïng vaøo caùc coâng trình khaùc. Vaùn khuoân coù hai chöùc naêng chuû yeáu sau - Choáng löïc xoâ ngang cuûa beâ toâng khi coøn öôùt vaø ñaûm baûo kích thöôùc hình hoïc cuûa caáu kieän beâ toâng theo thieát keá. - Quyeát ñònh ñeán chaát löôïng beà maët beâ toâng. Tuy noùi laø hai chöùc naêng chuû yeáu nhöng nay laø hai ñieàu kieän quan troïng ñeå keát caáu beâ toâng coù ñöôïc hình daïng thieát keá mong muoán. II. PHAÂN LOAÏI VAÙN KHUOÂN. 1. Phaân loaïi theo keát caáu söû duïng Vaùn khuoân moùng vaùn khuoân töôøng vaùn khuoân coät vaùn khuoân daàm vaùn khuoân saøn vaùn khuoân caàu thang vaùn khuoân voøm 2. Phaân loaïi theo caáu taïo Vaùn khuoân coá ñònh vaùn khuoân ñònh hình vaùn khuoân di ñoäng vaùn khuoân oáp maët vaùn khuoân ñaëc bieät a. Vaùn khuoân coá ñònh Vaùn khuoân thöôøng laøm baèng goã ít khi laøm baèng kim loaïi ñöôïc gia coâng taïi hieän tröôøng loaïi naøy chæ laøm theo töøng boä phaän keát caáu cuûa coâng trình naøo ñoù ñeå ñoå beâ toâng. Sau khi beâ toâng ñong cöùng thaùo ra thì loaïi vaùn khuoân naøy khoâng theå duøng ngay cho caùc coâng trình khaùc maø phaûi gia coâng laïi. Öu ñieåm Loaïi vaùn khuoân naøy saûn xuaát deã daøng. Nhöôïc ñieåm Tieâu hao nhieàu vaät lieäu vì phaûi caét vuïn goã ñeå thích hôïp vôùi nhieàu loaïi keát caáu coâng trình toán nhieàu thôøi gian gia coâng vaø nhaân coâng neân keùm kinh teá. Bieân soaïn Toå Boä Moân Xaây Döïng 2 Baøi giaûng Kyõ thuaät coáp pha b. Vaùn khuoân ñònh hình .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    276    2    15-06-2024
152    78    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.