Maximising the teaching of listening and speaking skills in large sized classes

In a foreign language class, it is probably acknowledged that classes should be small enough for learners to acquire knowledge more easily and for teachers to organize teaching and learning activities effectively in accordance with the level of the learners. Accordingly, students might feel more excited during the class. |

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.