Nghiên cứu ảnh hưởng của chất hoạt động bề mặt đến đặc tính lý hóa của curcumin

Bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng của chất hoạt động bề mặt đến đặc tính lý hóa của curcumin trình bày đánh giá vai trò của Solutol HS 15 trong quá trình bào chế nang micro curcumin trong cải thiện độ hòa tan của curcumin từ nang micro trong môi trường nước. | TNU Journal of Science and Technology 227 10 189 - 196 STUDY ON INFLUENCES OF SURFACTANTS TO PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF CURCUMIN Nguyen Duc Hung Tu Quang Tan TNU University of Education ARTICLE INFO ABSTRACT Received 06 02 2022 Curcumin is a natural substance possessing biological activities such as anti-microbial anti-oxidant and anti-cancer activities. However curcumin Revised 14 7 2022 exhibits a low bioavailability because of its low solubility in aqueous Published 14 7 2022 solution and high degradation. In the previous study micro curcumin beads were successful manufactured by ionotropic gelation method. In this study the solubility and stability of curcumin were evaluated with the presence of KEYWORDS surfactants. The results showed that the solubility of curcumin was highest Curcumin in Solutol HS 15 3 g L solution mg L . Study on stability of Microcapsule curcumin displayed that the degradation of curcumin was strong in Solutol 3 g L PBS pH solution at 37 C but weak in solutions of Solutol 3 Solubility g L PBS pH at 25 C and EtOH PVP K30 PBS pH at 25 C Stability and 37 C. DSC analysis on micro curcumin beads resulted that the DSC crystalline state was still appeared in S0 S3 and S8 beads due to the lack of Solutol HS 15 in the production of beads. In contrary the melting peak of curcumin powder dissapeared in S15 beads which could be explained by the complete transformation of curcumin from crystalline state to amorphous state due to the interaction between curcumin and Solutol HS 15 and pectin. So adding Solutol HS 15 15 g L during the manufacturing of micro curcumin beads was very important in order to enhance the solubility and stability of curcumin from the beads in aqueous solution. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT ĐẾN ĐẶC TÍNH LÝ HÓA CỦA CURCUMIN Nguyễn Đức Hùng Từ Quang Tân Trường Đại học Sư phạm ĐH Thái Nguyên THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT Ngày nhận bài 06 02 2022 Curcumin là hợp chất tự nhiên được chứng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
136    50    3    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.