Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn trong 6h đầu tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Bài viết Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn trong 6h đầu tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trình bày mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng sốc nhiễm khuẩn trong 6 giờ đầu và đánh giá kết quả điều trị sốc nhiễm khuẩn. Đối tượng nghiên cứu gồm 36 bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. | TNU Journal of Science and Technology 227 10 149 - 156 CLINICAL CHARACTERISTICS AND RESULTS OF TREATMENT OF PATIENTS IN THE FIRST 6 HOURS AT THE EMERGENCY DEPARTMENT OF THAI NGUYEN CENTRAL HOSPITAL Le Thi Huong Lan Nguyen Van Dao Thai Nguyen Central Hospital ARTICLE INFO ABSTRACT Received 22 5 2022 The study describes the clinical and subclinical characteristics of septic shock in the first 6 hours and evaluates the results of septic Revised 24 6 2022 shock treatment. The study subjects included 36 septic shock patients Published 24 6 2022 using a cross-sectional descriptive study method. The results show that the proportion of septic shock patients is more male than KEYWORDS female the average age is years old the lowest age is 23 years old the highest age is 97 years old. Primary infection from the Septic shock in the first hour respiratory tract is the most common accounting for . Most of Clinical symptoms the patients with septic shock were hospitalized late when their condition had progressed more than 24 hours accounting for . Sofa points Patients coming to the hospital awake and alert slow exposure Average blood pressure accounted for the remaining consciousness disorder at the Treatment level of glassgow score is very low there are 3 patients comatose. Most patients have a high fever There were 02 cases of hypothermia dyspnea accounted for tachycardia gt 90 beats min in most patients Skin with purple veins accounted for the average SOFA score of the study was . The number of patients who achieved the treatment goal to keep the mean BP 65 mmHg accounted for after 6 hours. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN TRONG 6H ĐẦU TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Lê Thị Hương Lan Nguyễn Văn Đào Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT Ngày nhận bài 22 5 2022 Mục tiêu mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng sốc nhiễm khuẩn trong 6 giờ đầu và đánh giá .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
114    396    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.