Thiết kế dầm bê tông lắp ghép theo tiêu chuẩn châu Âu

Bài viết Thiết kế dầm bê tông lắp ghép theo tiêu chuẩn châu Âu nghiên cứu đặc điểm và phân loại kết cấu dầm bê tông lắp ghép dựa trên các yêu cầu cấu tạo của tiêu chuẩn châu Âu. Các bước tính toán thiết kế của một dầm bê tông lắp ghép điển hình dựa theo tiêu chuẩn thiết kế châu Âu được trình bày chi tiết cùng ví dụ tính toán minh họa. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC nNgày nhận bài 11 5 2022 nNgày sửa bài 27 6 2022 nNgày chấp nhận đăng 14 7 2022 Thiết kế dầm bê tông lắp ghép theo tiêu chuẩn châu Âu Precast concrete beam design based on Eurocodes gt NGUYỄN ANH DŨNG1 BÙI NGỌC SƠN2 1 Trường Đại học Thủy lợi Email 2 HVCH Trường Đại học Thủy lợi Email ngson2710@ TÓM TẮT ABSTRACT Các giải pháp công nghệ hiện đại trong xây dựng luôn cần được Modern technological solutions in construction always need to be nghiên cứu và áp dụng. Hiện nay yêu cầu ứng dụng các giải pháp researched and applied. Currently the requirement to apply công nghệ thân thiện với môi trường trong lĩnh vực xây dựng là environmentally friendly technology solutions in the construction field vấn đề thời sự cấp thiết. Công nghệ bê tông lắp ghép được tin is a topical and urgent issue. Precast concrete technology is believed tưởng là giải pháp sạch hơn bê tông toàn khối truyền thống và to be a quot cleaner quot solution than traditional in-situ concrete and bê tông lắp ghép đang được sử dụng ngày càng nhiều trong các precast concrete is being used more and more in construction công trình xây dựng vì nhiều ưu điểm trong đó có đặc điểm thân projects because of many advantages including its environmentally thiên với môi trường. Bài báo này nghiên cứu đặc điểm và phân friendly. This paper is devoted to study the characteristics and loại kết cấu dầm bê tông lắp ghép dựa trên các yêu cầu cấu tạo classification of precast concrete beams based on the structural của tiêu chuẩn châu Âu. Các bước tính toán thiết kế của một dầm requirements of European standards. The design calculation steps of bê tông lắp ghép điển hình dựa theo tiêu chuẩn thiết kế châu Âu a typical precast concrete beam based on European design standards được trình bày chi tiết cùng ví dụ tính toán minh họa. Đây sẽ là các are detailed and illustrated with calculation examples. This thông tin hữu ích cho các kỹ sư xây dựng khi ứng dụng kết cấu lắp information

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
44    330    2    19-07-2024
5    76    1    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.