Thử nghiệm ương cá chép giống (Cyprinus carpio) bằng công nghệ biofloc với nguồn carbon từ rỉ đường và bột ngô

Bài viết Thử nghiệm ương cá chép giống (Cyprinus carpio) bằng công nghệ biofloc với nguồn carbon từ rỉ đường và bột ngô được thực hiện nhằm đánh giá chất lượng môi trường, tốc độ tăng trưởng, tỉ lệ sống và hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) khi ương cá chép (Cyprinus carpio) bằng công nghệ biofloc với nguồn carbon từ rỉ đường và bột ngô. | Vietnam J. Agri. Sci. 2022 Vol. 20 No. 8 1021-1030 Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2022 20 8 1021-1030 THỬ NGHIỆM ƯƠNG CÁ CHÉP GIỐNG Cyprinus carpio BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC VỚI NGUỒN CARBON TỪ RỈ ĐƯỜNG VÀ BỘT NGÔ Đỗ Đăng Khoa1 Nguyễn Tuấn Duy1 Kim Văn Vạn2 Thái Thanh Bình1 1 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Thủy sản Đình Bảng Từ Sơn Bắc Ninh 2 Khoa Thủy sản Học viện Nông nghiệp Việt Nam Tác giả liên hệ ddkhoa@ Ngày nhận bài Ngày chấp nhận đăng TÓM TẮT Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá chất lượng môi trường tốc độ tăng trưởng tỉ lệ sống và hệ số chuyển hóa thức ăn FCR khi ương cá chép Cyprinus carpio bằng công nghệ biofloc với nguồn carbon từ rỉ đường 3 và bột ngô. Cá kích cỡ 33 5 1 15 g con được ương trong 9 bể 267 l bể mật độ 150 con m 40 con bể với 3 nghiệm thức NT1 BFT-RĐ và NT2 BFT-BN được nuôi theo công nghệ biofloc với nguồn carbon tương ứng từ rỉ đường và bột ngô với tỉ lệ C N là 20 1 trong khi nghiệm thức đối chứng ĐC được nuôi thông thường và thay nước 50 ngày. Cá được cho ăn theo nhu cầu bằng thức ăn công nghiệp hàm lượng protein 35 . Kết quả cho thấy sau 60 ngày nuôi chất lượng môi trường ở NT1 tốt hơn so với NT2 và ĐC. Ở NT1 nuôi cá chép có tỉ lệ sống 98 33 1 44 và tốc độ tăng trưởng bình quân ngày 0 69 0 05 g con ngày là cao nhất có hệ số chuyển hóa thức ăn FCR thấp nhất 1 53 0 02 và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê P Thử nghiệm ương cá chép giống Cyprinus carpio bằng công nghệ biofloc với nguồn carbon từ rỉ đường và bột ngô giống Jeney amp Jeney 1995 TrþĄng Thð Hoa amp nghiệm þĄng cá chép giống 14 17 0 2 g con Nguyễn Ngọc PhþĆc 2009 Kim Vën Vän amp bìng công nghệ biofloc tÿ nguồn carbohydrate Nguyễn Thð Lan 2012 Kim Vën Vän amp Nguyễn tÿ rî đþąng ć các tî lệ C N là 11 1 15 1 19 1 và Vën Thọ 2012 TrþĄng Đình Hoài amp cs. 2020 . 23 1 kết quâ cho thçy các nghiệm thĀc BFT có Do vêy việc áp dýng các quy trình công nghệ tốc độ tëng trþćng cao hĄn và FCR thçp hĄn so þĄng nuôi mĆi nhìm giâm chi .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.