Vượt qua rào cản miễn dịch trong ghép thận không tương hợp nhóm máu ABO

Bài viết Vượt qua rào cản miễn dịch trong ghép thận không tương hợp nhóm máu ABO tóm tắt những hiểu biết về phương pháp ghép thận từ người hiến sống không tương hợp nhóm máu ABO, các phương pháp giải mẫn cảm và kết quả lâm sàng đã được nghiên cứu ghép thận từ người hiến sống không tương hợp nhóm máu ABO. | Bệnh viện Trung ương Huế DOI Tổng quan VƯỢT QUA RÀO CẢN MIỄN DỊCH TRONG GHÉP THẬN KHÔNG TƯƠNG HỢP NHÓM MÁU ABO Hoàng Khắc Chuẩn1 Nguyễn Thành Tuân2 Lý Hoài Tâm1 Trần Anh Vũ1 Vũ Đức Huy1 Nguyễn Duy Điền1 Thái Kinh Luân2 Dương Nguyên Xương1 Nguyễn Trọng Hiền1 Quách Đô La1 Đinh Lê Quý Văn1 Trương Hồ Trọng Tấn1 Nguyễn Minh Đỉnh1 Lê Hữu Thuận1 Thái Minh Sâm1 1 Khoa Ngoại Tiết Niệu bệnh viện Chợ Rẫy 2 Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh TÓM TẮT Ghép thận là một phương pháp điều trị thay thế thận được ưa chuộng ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối vì bệnh nhân có cuộc sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn so với điều trị lọc máu. Nhưng do khan hiếm nguồn thận hiến nên danh sách chờ ghép thận không ngừng tăng lên. Trước đây không tương hợp nhóm máu ABO từng được cho là chống chỉ định ghép thận do tăng nguy cơ thải ghép qua trung gian kháng thể và mất thận ghép sớm. Tổng quan này tóm tắt những hiểu biết về phương pháp ghép thận từ người hiến sống không tương hợp nhóm máu ABO các phương pháp giải mẫn cảm và kết quả lâm sàng đã được nghiên cứu ghép thận từ người hiến sống không tương hợp nhóm máu ABO Từ khóa Không tương hợp nhóm máu ABO giải mẫn cảm ghép thận. ABSTRACT OVERCOMING IMMUNOLOGICAL BARRIERSTO ABO - INCOMPATIBLE Hoang Khac Chuan1 Nguyen Thanh Tuan2 Ly Hoai Tam1 Tran Anh Vu1 Vu Duc Huy1 Nguyen Duy Dien1 Thai Kinh Luan2 Duong Nguyen Xuong1 Nguyen Trong Hien1 Quach Do La1 Dinh Le Quy Van1 Truong Ho Trong Tan1 Nguyen Minh Dinh1 Le Huu Thuan1 Thai Minh Sam1 Kidney transplantation is the preferred renal replacement therapy in patients with end - stage kidney disease because patients have a longer and healthier Ngày nhận bài life than dialysis. Still due to the scarcity of donor s kidneys the waiting list for 17 6 2022 kidney transplants keeps increasing. In the past ABO blood group incompatibility Chấp thuận đăng was considered an absolute contraindication for kidney transplantation due to the 31 7 2022 increased risk of antibody - mediated rejection and .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.