Cập nhật các hệ thống dữ liệu và báo cáo hình ảnh tuyến giáp (TI-RADS) trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp

Bài viết Cập nhật các hệ thống dữ liệu và báo cáo hình ảnh tuyến giáp (TI-RADS) trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp trình bày tổng quan về nhân tuyến giáp và chẩn đoán ung thư tuyến giáp; Giới thiệu và cập nhật một số hệ thống phân độ TIRADS trên thế giới. | Taïp chí Noäi tieát vaø Ñaùi thaùo ñöôøng Soá 50 - Naêm 2021 CẬP NHẬT CÁC HỆ THỐNG DỮ LIỆU VÀ BÁO CÁO HÌNH ẢNH TUYẾN GIÁP TI-RADS TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN GIÁP Nguyễn Bá Sỹ1 Ngô Đức Cường1 1 Khoa chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Nội tiết Trung ương DOI SUMMARY TÓM TẮT Update on different Thyroid Imaging Ung thư tuyến giáp là bệnh ác tính thường Reporting and Data System TI-RADS gặp nhất của hệ nội tiết và đang có xu hướng classifications in diagnosis of thyroid cancer gia tăng trên toàn cầu. Tuy nhiên ung thư tuyến giáp có tỷ lệ điều trị thành công cao nếu Thyroid cancer is the most common được phát hiện ở giai đoạn sớm kính thước malignancy of the endocrine system and is khối u nhỏ khối u chưa xâm lấn xung quanh increasing globally. However thyroid cancer chưa di căn tiên lượng bệnh cũng tốt hơn has a high success rate of treatment if it is các so với các loại ung thư khác. Nhiều hệ detected at an early stage small tumor size thống đánh giá nguy cơ ung thư tuyến giáp the tumor has not invaded the surrounding has dựa trên các đặc điểm thành phần mật độ âm not metastasized. the prognosis is also bờ hình dạng độ hồi âm được sử dụng. Năm better than other cancers. Many thyroid cancer 2017 hệ thống báo cáo dữ liệu hình ảnh tuyến risk assessment systems based on giáp Thyroid Imaging Report and Data composition acoustic density margin shape System ACR-TIRADS của Hội điện quang and echocardiography are used. In 2017 the các trường đại học Mỹ được sử dụng rộng rãi thyroid imaging report and data system với 5 phân độ theo mức nghi ngờ ung thư tăng ACR-TIRADS of the American College of dần Cùng năm đó Hiệp hội tuyến giáp Châu Radiology is widely used with 5 degrees Âu đã ban hành Hướng dẫn về siêu âm phân according to the increasing suspicion of tầng nguy cơ bệnh ác tính của nhân tuyến giáp cancer. In the same year the European ở người lớn EU-TIRADS với 5 phân độ. Hội Thyroid Society has published a guideline for điện quang tuyến giáp Hàn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.