Evaluation on the adoption of transportation E-marketplace in Vietnam from the demand side’ viewpoint

Studying on transportation e-marketplaces (TEMs) has today received much concern because developing TEMs helps enterprises and their customers reduce operation costs and improve supply chain efficiency. This study evaluates the adoption of TEMs in Vietnam based on the demand side’s perspective, including the viewpoint of shippers and the Transport Service Providers (TSPs). |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
91    99    5    20-07-2024
21    154    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.