Nghiên cứu đánh giá quy trình và chất lượng thi công thí điểm mặt đường bê tông geopolyme tại Việt Nam

Bài viết Nghiên cứu đánh giá quy trình và chất lượng thi công thí điểm mặt đường bê tông geopolyme tại Việt Nam trình bày kết quả nghiên cứu về quy trình thi công và đánh giá kiểm định chất lượng mặt đường bê tông geopoplyme sử dụng tro bay Vĩnh Tân trên một đoạn đường thí điểm tại tỉnh Bình Thuận, với cấp kỹ thuật là đường giao thông nông thôn cấp A (hai làn xe) thỏa mãn theo TCVN 10380-2014. | Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Tập 73 Số 2 02 2022 154-167 Transport and Communications Science Journal INVESTIGATION IN PROCESS AND QUALITY CONTROL OF A TRIAL PAVEMENT PROJECT USING GEOPOLYME CONCRETE IN VIETNAM Dao Van Dong1 Trinh Hoang Son2 1 Transport Development amp Strategy Institute 162 Tran Quang Khai Hoan Kiem Hanoi 2 University of Transport Technology 54 Trieu Khuc Thanh Xuan Hanoi. ARTICLE INFO TYPE Research Article Received 21 11 2021 Revised 13 12 2021 Accepted 30 12 2022 Published online 15 02 2022 https Corresponding author Email Tel 84942005154 Abtract. Geopolymer concrete is a relative novel and environmentally friendly construction material that has been receiving much attentions. With the technical-economic-environmental advantages geopolymer concrete has been successfully applied in pavement structures in some countries around the world. This paper presents a research on construction process and quality control of geopoplyme concrete pavement using Vinh Tan fly ash on a trial project in Binh Thuan province which is a class A- rural road with two lanes satisfying TCVN 10380- 2014. The results show that the construction technique of geopolymer concrete pavement is similar to the traditional cement concrete pavement. Comparing the mechanical characteristics and roughness achieved on the section with the technical requirements for rigid pavement by QD1951 2012 and QD3230 2012 it shows that the constructed geopolymer concrete pavement using fly ash completely meets requirements and ensures quality. After 6 months in servicing the geopolymer concrete pavement structure still works well and ensures the service conditions. The research result could be considered as a strong scientific basis to be able to use geopolymer material in civil construction in Vietnam in the near future. Keywords geopolymer concrete rigid pavement construction mechanical properties roughness. 2022 University of Transport

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
201    142    2    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.