Tường bê tông chịu lực đúc sẵn - giải pháp mới cho chung cư cao tầng - ứng dụng tại Việt Nam

Bài viết trình bày các giải pháp mới cho tường bê tông chịu lực đúc sẵn tại các chung cư cao tầng. Nghiên cứu này áp dụng một case study ở Việt Nam cho một công trình chung cư được thiết kế và thi công hoàn toàn bằng precast panels vừa là cấu kiện chịu tải trọng đứng và ngang vừa là tường bao che (architectural façade) của công trình. | Thông tin và giải pháp khoa học công nghệ Tạp chí Vật liệu amp Xây dựng Tập 12 Số 02 năm 2022 TườQJ Er W QJ FKịX Oực đúc sẵQ JLảL SKiS Pới cho chung cư cao tầQJ ứQJ GụQJ WạL 9LệW 1DP 7Uần Phước Đông 1JX ễQ 7kP Công ty TNHH Bê tông Đúc sẵQ XVWUDOLD XV amp 67 TỪ KHOÁ TÓM TẮT 7ườQJ Er W QJ FKịX Oực đúc sẵQ TườQJ Er W QJ FKịX Oực đúc sẵn hay còn đượF Jọi là TườQJ Er W QJ WấP OớQ amp RQFUHWH RDG HDULQJ 7ườQJ Er W QJ WấP OớQ Precast Panels đượF ứQJ GụQJ WạL QKLều nơi trên thế JLớL 7X QKLrQ YLệF ứQJ GụQJ WURQJ FiF WzD QKj FDR 7ườQJ EDR FKH WầQJ Oên đếQ WầQJ FKỉ Pới đượF ứQJ GụQJ Jần đây. Australia là nướF WLrQ SKRQJ WURQJ ứQJ GụQJ JLảL Chung cư cao tầQJ SKiS Qj WUrQ WKế JLới cho các công trình chung cư cao tầQJ 7URQJ QJKLrQ FứX Qj FK QJ W L PXốn đưa JLảL SKiS Qj YjR WKD WKế YLệF k Gựng chung cư cao tầQJ YớL JLải pháp đổ WạL FKỗ WUX ềQ WKốQJ EằQJ tườQJ Er W QJ FKịX Oực đúc sẵQ ằng cách này chúng tôi thay đổL FiFK JLảL TX ếW EjL WRiQ NếW FấX FủD WRjQ Eộ F QJ WUuQK Wừ SKần thân đếQ SKầQ PyQJ Lện pháp thi công cũng như thờL JLDQ WKL F QJ Vẽ đượF FảL WLếQ đáng kể. Chi phí và độ EềQ YữQJ Fủa công trình cũng là ưu điểP OớQ FủD Qy 9LệF ứQJ GụQJ tườQJ Er W QJ FKịX Oực đúc sẵQ Vẽ JL S FK QJ WD Fy WKể đầu tư xây dựng các chung cư cao tầQJ ở YớL Vố lượQJ OớQ YớL JLi WKjQK Uẽ đạW WLrX FKt QKDQK Uẽ đẹS EềQ ª 1JKLrQ FứX Qj iS GụQJ phương pháp nghiên cứX WuQK KXốQJ FKR Pột công trình chung cư đượF WKLếW Nế Yj WKL F QJ KRjQ WRjQ EằQJ tườQJ Er W QJ FKịX OựF đúc sẵQ YừD Oj FấX NLệQ FKịX WảL WUọng đứQJ Yj QJDQJ Yừa là tườQJ EDR FKH FủD F QJ WUuQK 7KLếW Nế đã FKứng minh đượF Kệ NếW Fấu đảP EảR DQ WRjQ FKịX Oực và đáp ứng đượF FiF WLrX FKXẩQ FủD 9LệW 1DP Yj XVWUDOLD YớL JLi WKjQK WKấp hơn phương pháp đổ WạL FKỗ . MXVW LQ UHFHQW HDUV XVWUDOLD LV SLRQHHULQJ LQ WKH ZRUOG LQ WKH FRQVWUXFWLRQ RI UFKLWHFWXUDO IDoDGH SDQHOV KLJK ULVH DSDUWPHQW EXLOGLQJV Q WKLV VWXG ZH ZRXOG OLNH WR LQWURGXFH WKLV QHZ VROXWLRQ WR UHSODFH LJK ULVH SDUWPHQW WUDGLWLRQDO FDVW LQ VLWX FRQVWUXFWLRQ LQ 9LHWQDP LWK WKLV .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    153    1    19-07-2024
101    540    2    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.