Nhận thức và vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về tập trung ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta hiện nay

Bài viết Nhận thức và vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về tập trung ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta hiện nay trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về tập trung ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp; Khái quát quá trình vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về tập trung ruộng đất ở Việt Nam. | QUẢN LÝ KINH TẾ NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ TẬP TRUNG RUỘNG ĐẤT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Nguyễn Đức Long Phạm Thành ABSTRACT In his writings the concentration of land was an important issue that was discussed by C. Marx Phenghen and . Lenin was interested in research. According to K. Marx Ph. Engels and . According to Lenin land concentration is a normative issue to bring agricultural production from smallholder patriarchal self-sufficient self-sufficient mainly to large-scale commodity agriculture. So far your views are still valid and are especially valuable for countries with low-level agricultural production like Vietnam. Keywords Viewpoints on land concentration agricultural production Received 08 05 2022 Accepted 15 05 2022 Published 10 06 2022 1. Đặt vấn đề ruộng đất góp phần đưa ngành nông nghiệp nước Trong sản xuất nông nghiệp ruộng đất là tư ta ngày càng phát triển. liệu sản xuất quan trọng quyết định nhất. Tuy 2. Nội dung nghiên cứu nhiên để sản xuất nông nghiệp trở thành nền sản . Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xuất hàng hóa lớn thì ruộng đất cần phải được tập Mác - Lênin về tập trung ruộng đất trong sản trung trên quy mô lớn. Điều này đã được C. Mác xuất nông nghiệp Ph. Ăngghen và . Lênin nghiên cứu và luận giải . Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về một cách chặt chẽ. Vận dụng lý luận của các nhà vai trò của tập trung ruộng đất đối với phát triển kinh điển trong những năm qua dưới sự lãnh đạo nông nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam đất đai trong nông - Ruộng đất được tập trung trên quy mô lớn sẽ nghiệp ở nước ta đã từng bước được tập trung với tạo điều kiện thuận lợi cho ứng dụng rộng rãi các quy mô ngày càng lớn góp phần nâng cao năng thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản suất chất lượng và hiệu quả sản xuất ngành nông xuất nông nghiệp. Khi đó sản xuất nông nghiệp nghiệp. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt từ chỗ là một công việc có tính chất thuần túy được tập .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
70    493    9    30-11-2023
544    139    3    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.