Đánh giá tính chủ động của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2022

Bài viết Đánh giá tính chủ động của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2022 mô tả thực trạng tính chủ động của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh và một số yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, khảo sát toàn bộ điều dưỡng đang trực tiếp chăm sóc người bệnh tại các khoa điều trị của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 qua việc tự trả lời các phiếu khảo sát. | TẠP CHÍ Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 Hội nghị Khoa học Điều dưỡng bệnh viện năm 2022 DOI Đánh giá tính chủ động của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2022 Assessment of the activity of nursing in patient care and some related factors at 108 Military Central Hospital in 2022 Trần Thị Hà Nguyễn Thu Hà Mai Thị Nhung Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Nguyễn Thị Hậu Nguyễn Thúy Lệ Tóm tắt Mục tiêu Mô tả thực trạng tính chủ động của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh và một số yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp Nghiên cứu mô tả cắt ngang khảo sát toàn bộ điều dưỡng đang trực tiếp chăm sóc người bệnh tại các khoa điều trị của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 qua việc tự trả lời các phiếu khảo sát. Thống kê mô tả được dùng để mô tả đặc điểm của điều dưỡng và mức chủ động trong chăm sóc người bệnh phép kiểm định T-test ANOVA Pearson được dùng để tìm mối liên quan giữa chủ động chăm sóc người bệnh và một số yếu tố. Kết quả Điểm trung bình chung đánh giá tính chủ động của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh là 3 26 0 38 trên thang điểm 5 đạt mức trung bình . Có mối tương quan thuận mức trung bình có ý nghĩa thống kê giữa mức độ chủ động chăm sóc người bệnh của điều dưỡng với một số yếu tố như Bằng cấp chuyên môn thời gian được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn hàng năm. Kết luận Nghiên cứu cho thấy mức độ chủ động chăm sóc người bệnh của điều dưỡng ở mức trung bình có mối liên quan thuận mức độ trung bình có ý nghĩa thống kê giữa mức độ chủ động chăm sóc người bệnh của điều dưỡng với một số yếu tố như Bằng cấp chuyên môn thời gian được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn hàng năm. Từ khóa Chủ động chăm sóc người bệnh điều dưỡng yếu tố liên quan. Summary Objective To describe the status of nurses initiative in patient care and related factors. Subject and method A cross-sectional descriptive study surveying all nurses who are directly taking care of patients in treatment departments of 108 Military

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    100    1    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.