Ebook Plant Reverse Genetics: Methods and Protocols – Part 2

(BQ) Ebook Plant Reverse Genetics: Methods and Protocols – Part 2 presents the following content: Chapter 10: methods for rice phenomics studies; chapter 11 : development of an efficient inverse pcr method for isolating gene tags from t-dna insertional mutants in rice; chapter 12: transposon insertional mutagenesis in rice; chapter 13: reverse genetics in medicago truncatula using tnt1 insertion mutants; chapter 14: screening arabidopsis genotypes for drought stress resistance; chapter 15 : protein tagging for chromatin immunoprecipitation from arabidopsis. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    436    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.