Ebook Longman student grammar of spoken and written English workbook: Part 1

(BQ) Ebook Longman student grammar of spoken and written English workbook: Part 1 presents the following content: Chapter 1 a discourse perspective on grammar; chapter 2 words and word classes; chapter 3 introduction to phrases and clauses; chapter 4 nouns, pronouns, and the simple noun phrase; chapter 5 verbs; chapter 6 variation in the verb phrase: tense, aspect, voice, and modal use; chapter 7 adjectives and adverbs; chapter 8 exploringthe grammar of the clause. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.