Giáo trình Quản trị hàng hóa (Ngành: Nghiệp vụ bán hàng - Trung cấp) - Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Giáo trình Quản trị hàng hóa cung cấp cho người học những kiến thức như: Đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ; Nhập kho hàng hóa; Sắp xếp hàng hóa; Quy trình xuất kho hàng hóa; Bảo quản hàng hóa; Kiểm kê hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo! | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP TRƢỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP - GIÁO TRÌNH MÔN HỌC QUẢN TRỊ HÀNG HÓA NGÀNH NGHỀ NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Ban hành kèm theo Quyết định Số . QĐ-CĐCĐ-ĐT ngày tháng năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Đồng Tháp năm 2018 LỜI GIỚI THIỆU - Quản trị hàng hóa là môn học nghiên cứu các hoạt động tổ chức xây dựng và quản lý hoạt động cung ứng vật tƣ hàng hoá trong doanh nghiệp. Điểm trọng yếu ở đây là giúp sinh viên có cái nhìn mới hiểu quản lý hàng hóa nhƣ một nghề chuyên môn và có vai trò rất quan trọng để nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay. Môn học giới thiệu các khái niệm định nghĩa quan điểm giá trị mục đích phƣơng pháp và các kỹ thuật xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa để ngƣời học có đƣợc cái nhìn tổng quát trƣớc khi đi vào chuyên sâu. ĐCBG Quản trị hàng hóa gồm 6 chƣơng cơ bản giới thiệu và hƣớng dẫn ngƣời học kiến thức cơ bản và một số bài tập thực hành cụ thể - Chƣơng 1 Đánh giá chất lƣợng sản phẩm dịch vụ - Chƣơng 2 Nhập kho hàng hóa - Chƣơng 3 Sắp xếp hàng hóa - Chƣơng 4 Quy trình xuất kho hàng hóa - Chƣơng 5 Bảo quản hàng hóa - Chƣơng 6 Kiểm kê hàng hóa Khi biên soạn tác giả cố gắng bố cục bài giảng sao cho bám sát chƣơng trình chi tiết mô đun Quản trị hàng hóa với hy vọng bài giảng này sẽ giúp ngƣời học thuận lợi trong quá trình học tập tại lớp và tự học tại nhà. Trong quá trình biên soạn tác giả đã cố gắng hết sức việc sai sót là điều không thể tránh khỏi rất mong sự đóng góp của các đồng nghiệp và ngƣời học. Xin chân thành cám ơn. Đéc tháng 06 2018 Ngƣời biên soạn Nguyễn Minh Trang 2 MỤC LỤC 1. Lời giới thiệu . Trang 2 2. Chƣơng 1 Đánh giá chất lƣợng sản phẩm dịch vụ . Trang 3. Bài thực hành số 01 . Trang 4. Chƣơng 2 Nhập kho hàng hóa . Trang 5. Bài thực hành số 02 . Trang 6. Chƣơng 3 Sắp xếp hàng hóa . Trang 7. Bài thực hành số 03 . Trang 8. Chƣơng 4 Quy trình xuất kho hàng hóa . Trang 9. Bài thực hành số 04 . Trang 10. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    79    2    18-07-2024
11    81    1    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.