Đồ án tốt nghiệp Công nghệ thông tin: Xây dựng website quản lý văn bản của trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Đồ án tốt nghiệp "Xây dựng website quản lý văn bản của trường Đại học Y Dược Hải Phòng" nhằm tìm hiểu về cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống và xây dựng website quản lý văn bản của trường Đại học Y Dược Hải Phòng; phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu, hệ thống; thiết kế website quản lý văn bản của trường Đại học Y Dược Hải Phòng; . Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Sinh viên ĐỖ THỊ MINH Giảng viên hướng dẫn TS. LƯƠNG THANH NHẠN HẢI PHÒNG 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG - XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH Công nghệ thông tin Sinh viên ĐỖ THỊ MINH Giảng viên hướng dẫn TS .LƯƠNG THANH NHẠN HẢI PHÒNG 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG - NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên Đỗ Thị Minh Mã SV 1812112001 Lớp CT2201M Ngành Công nghệ thông tin Tên đề tài Xây dựng website quản lý văn bản của trường Đại học Y Dược Hải Phòng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp a. Mô tả tóm tắt đề tài - Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu phân tích thiết kế hệ thống và xây dựng website quản lý văn bản của trường Đại học Y Dược Hải Phòng. b. Nội dung hướng dẫn - Tìm hiểu về bài toán quản lý văn bản của trường Đại học Y Dược Hải Phòng. - Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống - Thiết kế website quản lý văn bản của trường Đại học Y Dược Hải Phòng. - Nhận xét đánh giá và kết luận c. Kết quả cần đạt được - Tài liệu mô tả các kết quả đã thực hiện - Website quản lý văn bản của trường Đại học Y Dược Hải Phòng 2. Các tài liệu số liệu cần thiết - Tài liệu tham khảo về hệ quản trị cơ sở dữ liệu ngôn ngữ lập trình web - Tài liệu tham khảo về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Tài liệu tham khảo về quản lý văn bản 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp - Công ty cổ phần đầu tư tài chính và công nghệ datatech iii CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Họ và tên Lương Thanh Nhạn Học hàm học vị Tiến sĩ Cơ quan công tác Trường Đại học Y Dược Hải Phòng Nội dung hướng dẫn - Tìm hiểu về bài toán quản lý văn bản - Thực hiện phân tích thiết kế hệ thống quản lý văn bản - Tìm hiểu một hệ quản trị cơ sở dữ liệu một ngôn ngữ lập trình web để xây dựng website quản lý

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.