Khóa luận tốt nghiệp Ngôn ngữ Anh: Using Flipped Classroom to develop listening skills for English major students at HPU

The aim of the thesis "Using Flipped Classroom to develop listening skills for English major students at HPU" is to figure out what difficulties that English major students at HPU are dealing with and the way to enhance their listening skills by using Flipped Classroom. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.