Khóa luận tốt nghiệp Ngôn ngữ Anh-Nhật: Some difficulties in English communication of first-year students at Hai Phong University of Management and Technology with foreigners and some suggested solutions

The research "Some difficulties in English communication of first-year students at Hai Phong University of Management and Technology with foreigners and some suggested solutions" to help freshmen students be more confident in communicating, making friends and discovering more cultures from native speakers. Moreover, it is to find out the difficulties that students often face and propose some solutions to overcome the difficulties. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
241    123    4    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.