Ebook Goof-Proof grammar: Part 1

(BQ) Ebook Goof-Proof grammar: Part 1 includes the following content: The main contents of this chapter include all of the following: How to improve your grammar, the goof-proof rules - basic blunders, avoiding sentence fragments and run-ons, overusing and abusing commas, using semicolons and colons, overdosing on dashes, subjects and verbs that don't agree, active vs. passive voice: pasing up activity for passivity, going crazy with capitalization, confusing comparatives and superlatives, double negatives: being too negative! mistaking adjectives for adverbs. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
220    268    2    07-12-2023
435    49    2    07-12-2023
21    68    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.