Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững tỉnh Thanh Hóa

Mục tiêu nghiên cứu luận án "Giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững tỉnh Thanh Hóa" là đề xuất các quan điểm, giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện các giải pháp tài chính thúc đẩy phát triển du lịch bền vững tỉnh Thanh Hóa có luận cứ khoa học về lý luận và thực tiễn, có tính khả thi cao. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - TRỊNH THỊ THÙY GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TỈNH THANH HÓA LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - TRỊNH THỊ THÙY GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TỈNH THANH HÓA Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng Mã số LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học 1. PGS TS. NGUYỄN TIẾN THUẬN 2. TS. HOÀNG THỊ MINH CHÂU HÀ NỘI - 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do chính tôi thực hiện. Các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Hà Nội tháng 7 năm 2022 TÁC GIẢ LUẬN ÁN Trịnh Thị Thùy ii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan . i Mục lục . ii Danh mục các chữ viết tắt . vi Danh mục các bảng . vii Danh mục các biểu đồ . viii MỞ ĐẦU. 1 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu . 1 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án . 2 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài . 9 4. Đối tượng phạm vi nghiên cứu . 10 5. Phương pháp nghiên cứu . 11 6. Những đóng góp mới của luận án . 12 7. Kết cấu của luận án . 13 Chương 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG VỀ GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG . 14 . PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG . 14 . Du lịch và sản phẩm du lịch. 14 . Phát triển du lịch bền vững . 19 . Vai trò của phát triển du lịch bền vững . 22 . Các tiêu chí đánh giá phát triển du lịch bền vững . 23 . Các yếu tố thúc đẩy phát triển du lịch bền vững . 26 . GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG. 30 . Khái niệm và vai trò của giải pháp tài chính phát triển du lịch bền vững . 30 . Nội dung các giải pháp tài chính thúc đẩy phát triển du lịch bền vững . 33 iii . Tiêu chí đánh giá tác động tổng hợp của giải pháp tài chính đến phát triển du lịch bền vững . 58 . Các nhân tố ảnh hưởng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.