Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 2: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí bằng

Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 2: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí bằng. Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: nêu được quy trình chuẩn bị phôi hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn bằng; trình bày được kỹ thuật hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn bằng; chuẩn bị phôi hàn, thiết bị, dụng cụ hàn đầy đủ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; chọn chế độ hàn (dqh, Ih,Uh,Vh) phù hợp với chiều dày vật liệu hàn; . Mời các bạn cùng tham khảo! | ĐỂ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN HÀN ĐIỆN HỒ QUANG TAY CƠ BẢN MÃ MÔ ĐUN MĐ11 BÀI 1 BÀI 5 HÀN BÀI 2 BÀI 3 BÀI 4 HÀN GIÁP BÀI 6 BÀI 7 BÀI 8 BÀI 9 ĐƯỜNG HÀN GIÁP HÀN GIÁP HÀN GỂC MỐI HÀN GẤP HÀN GIÁP HÀN GIÁP HÀN GỂC THẲNG MỐI MỐI CỂ KHỄNG KHÔNG MẪP KIM MỐI MỐI CỂ KHỄNG TRẤN MẶT KHỄNG BÀI 2 VÁT MẪP VÁT MẪP VÁT MÉP LOẠI KHỄNG VÁT MẪP VÁT MẪP PHẲNG Ở HÀN GIÁP M VÁT MẪP ỐI Ở Ở VỊ Ở VỊ TRÍ MỎNG VÁT Ở Ở VỊ VỊ TRÍ KH Ễ NG VÁT M Ở VỊ TRÍ Ẫ P VỊ TRÍ TRÍ HÀN Ở VỊ TRÍ MẪP Ở VỊ VỊ TRÍ TRÍ ĐỨNG BẰNG ỞB VỊ ẰNG TRÍ B Ằ NG BẰNG BẰNG. BẰNG HÀN TRÍ ĐỨNG HÀN BẰNG. ĐỨNG BÀI 10 BÀI 11 BÀI12 BÀI 13 BÀI 14 HÀN GÓC HÀN GIÁP HÀN GIÁP HÀN GÓC HÀN GÓC CÓ VÁT MỐI MỐI CÓ KHÔNG CÓ VÁT MÉP Ở VỊ KHÔNG VÁT MÉP VÁT MÉP MÉP Ở VỊ TRÍ VÁT Ở Ở TRÍ ĐỨNG MÉP Ở VỊ VỊ TRÍ VỊ TRÍ NGANG TRÍ HÀN NGANG NGANG NGANG . . . . Chọn chế . . . Các thông số Chuẩn bị Kỹ thuật gá độ hàn. . ỹ thuật Kiểm tra An toàn lao kỹ thuật của phôi hàn đính phôi Kỹ thuhàn giáp ật ở Hàn chất lượng động và vệ Hàn đường thiết bị hàn đườmng th ẳng ối không mối hàn. sinh thẳng trờn dụng cụ trvát mép ờn mặở t vị xưưởng mặt hàn. phẳng v trí hàn ị trí hàn hàn. phẳng bằng. bằng. MỐI HÀN GIÁP MỐI Ở VỊ TRÍ BẰNG MỤC TIÊU BÀI HỌC Học xong bài này người học có khả năng - Nêu được quy trình chuẩn bị phôi hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn bằng. - Trình bày được kỹ thuật hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn bằng. - Chuẩn bị phôi hàn thiết bị dụng cụ hàn đầy đủ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. - Chọn chế độ hàn dqh Ih Uh Vh phù hợp với chiều dày vật liệu hàn. - Gá lắp phôi hàn chắc chắn đúng khe hở đảm bảo các vị trí tương quan của chi tiết. - Hàn được mối hàn giáp mối không vát mép đảm bảo độ sâu ngấu xếp vảy đều ít rỗ khí rỗ xỉ đúng kích thước bản vẽ. - Rèn luyện tính cẩn thận tỉ mỉ tác phong công nghiệp đảm bảo an toàn NỘI DUNG BÀI HỌC 1. Chuẩn bị phôi thiết bị dụng cụ vật liệu hàn . Chuẩn bị thiết bị dụng cụ vật liệu hàn Bản vẽ Bản vẽ Thiết bị dụng cụ vật liệu hiện trường Bảng trình tự bảng các dạng sai hỏng nguyên nhân .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    57    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.