Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 1 - NXB Xây dựng

"Giáo trình Vật liệu xây dựng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các đặc tính kỹ thuật của vật liệu xây dựng; Vật liệu đá thiên nhiên; Vật liệu gốm xây dựng; Các chất kết dính vô cơ; . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | v V ThS. PHAN THE VINH Chù bien ١ ThS. TRAN HQu b a n g G I Â O T R i N H ٠ lt m .n M ir٠٢A7j٢à٢ i ٠ ٠٠ ١ 5rf٠. ١ ٠ ٠٠ . - . ٠ ١ ThS. PHAN THẾ v NH Chủ biên ThS. ĨRẨNHỮU BẰNG GIẢO TRÌNH V Ậ T llỆ U X Ẳ ĨD Ụ N G ٠ ٠ ٠ NHÀ x u A t b ả n Xâ y d ự n g hA https LỜI MỞ DẦU Việc اااا أ hiểu và ứng đụng các ا 0 ٩ ا vật ا ا ệu xâ١١ dựng ا à một nhu cầu thường хи gt ч п của cdc nha xd ﻻ dựng các ktến trUc sư k gt sư xd dựng cdc dơn ١ ị sdn xudt vật xd dựng cdng như cdc cdn hộ gidng dạ ﻻ sinh viên chu ên ngdnh kV thuật xây dựng và các đối tượng quan tâm khác. Để đáp ứng dược nhu cầu đó cuốn Gỉáo trinh Vật lỉệu xây dựng này dược biên s ạn nhằm mục dích hứ nhdt phục vu cho việc gidng dạy vd học tập cho cdc ngdnh kỹ thuật xdv ٦١ dựng hậc dại học. r hứ hal là nguồn tdi liệu cần thiết cho cdc cdn bộ kỹ thuật cdc ngdnh hên quan dếnxdy dưng thanc khdo tlm hlểư cdc tinh chdt cdc yêu cầu ky thưột qud tíhnh sản xudh những dặc dìếm vd phạm ١١ sử dụng. phuc ١ụ cho việc sử dụng thi công vd gidn sdt chdt lư .ìng công trinh. Gldo trinh dược soạn theo chươrrg trinh ddo tạo bậc dạl học xdy dựng do Bộ Xây dựf g ban hdnlr. Tdc gld đd bdnr sdt cdc yêu cầu ky thuật cUa hệ thống tiêu chuẩrr xdy dựng ٧ lêt Nam vd tìẽu chuẩn nước ngodi có hên quan. Nội dung bao gồm Vhưtmg 1. Cdc dặc tinh ky thuật cUa vộ t hệu xdy dựng Vhương 2. Vột hệu đá thiên nhiên Chưcmg 3. Vật liệu gốm xây dựng 2hươrrg 4. Cdc chdt kết dinh ١١ô cơ Chương 5. Bêtdng dhng chổt kết dinh vỗ cơ hụ luc l . Định mức cdp phối hỗn hợp bêtông thdng dụng Chương ố. Vữa xay dựng hu lục 2. Dinh mức cdp phối hỗn hợp vữa xdy dựng thông dụng Chương 7. Vật lìệu gỗ Chưcmg s. Chdt kết dinh hữu cơ Chương 9. Bêtông atphan Chương 10. Vật liệu klm loql Cltương 11. Vật liệu klrth xdy dựng Chương 12. Cdc loại vật lìệu klrdc l ١ gt ật llệư không vật liệu cdch nhiệt vột https p ١aần ۴ ااا . ا lục cuối ١ gt uVi thiệu ١ gt ề w tô i lU n gt tltể tíclt khối lượng riêng hệ sô dun nhiệt. cUu n ột số .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.