Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 2 - NXB Xây dựng

Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Vật liệu xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bêtông dùng chất kết dính vô cơ; Vữa xây dựng; Gỗ và vật liệu gỗ; Chất kết dính hữu cơ; Bêtông atfan; Thép xây dựng; Vật liệu thủy tinh xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | Chương 5 BÊ rÔNG DỪNG CHAT KET d In H v ô c ơ . KHÁI n i Em ٧ à p h â n l o ạ i . Kháỉ nỉộni . Hỗn ìiợp bêtông Là hỗn hỢp bao gồm - Cố liện cát đá 1 ا ا اا hoặc sỏi. - Chtìì kêì híiih vô ch ximăng hoặc thạch cao lioặc vhi. - Nơớc. - Phụ gia Inếti ch . Các thitnh phẩn này đưỢc nhíto trộn với nhan tlieo một tỉ lệ nhất đỊnli tíỊO thànli hEn bẽthng hay chn gpi là bêtồng tiíhi. . Bêtông BÊtững là l gi đá nhân tiio. Thinh phần cấn tạo bao gổm cố t lỉện đá ximlng vl liệ ihbng nhỏ clc mat 4n n 1 م rEng. . Vai trò của các thành phần Cốt liệit lớn đónự vai trO bộ kliLing chịn lực SÍIU khi đưỢc dcí ximăng gán kết l .ii. CfH liệu nhô llm tăng độ dặc dồng thời dảm bảo khi năng chống co cho bêtông. Hồ CKD CKD t nước bito bpc xnng qnanh nhét dổy 1 ة ring giữa clc hạt cốt liện ddng Viii Ird kết dinh dồng thời 11 chất bOi trdn t o độ ddo cho hõn hdp bỗihng. Hồ CKD .sau khi rổn chlc tạo thinh đá xinuìng gắn kết c lc hgt cốt liệu thinh khCi cứng n h ríd l. Phụ gia dLing dể cli thiện một sô quot tinh chất của hỗn bÊtỏng v l bôtông. ưu điểm - Cd cườnc độ chịu nén cao - Bền vdi môi trường. - G il thinh ﻟﺔ ا sử dung ngnyẽn liộn dịa phương. 1 5 https - Có thể chế tạo cấu kiện có hình dáng bâ١ kỳ - Có khả năng trang trí. - Chế tạo đưỢc các cấu kiện bêtông cốt thép đúc sẩn và bêtông cốt thép ứng suât trước. Nhược điểm - Nặng - Cách âm cách nhiệt kém x 1 05 - 1 5 kcal - Khả năng chống ăn mòn yếu . Phân loại . Theo khối lượng thể tích - Bêtông đặc biệt nặng Yo gt 2500 kg m quot chế tạo từ cô١ liệu đặc biệt dùng cho những kết câu đặc biệt. - Bêtông nặng bêtông thường Ỵo 1800 - 2500 kg m ٠ chế lạo từ cốt liệu thường dùng cho kết câh chịu lực thông thường. - Bêtông nhẹ Ỵo 500 - 1800 kg m ٩ trong đó gồm có bêtông nhẹ cốt liệu rỗng bêtông tổ ong bêtông khí và bêtông bợt chế tạo từ hỗn hỢp châ١ kết dính nước cấu tử silicat nghiền mịn và châ١ tạo rỗng bêtông hốc lớn . - Bêtông đặc biệt nhẹ Yo lt 500 kg m cũng là loại bêtông

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    66    2    25-09-2022
7    47    1    25-09-2022
25    15    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.