Curriculum Geometric geodesy: Part I

Curriculum "Geometric geodesy" Part I provide readers with content about: historical perspective; useful mathematical procedures; properties of the ellipsoid; curves on the surface of the ellipsoid; solution of spherical and ellipsoidal triangles; calculation of geodetic coordinates (solution of the ellipsoidal polar triangles); astro-geodetic information; differential formulas of the first and second type; . Please refer to the ebook for details! |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
40    54    1    25-09-2022
108    9    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.