Curriculum Geometric reference systems in geodesy

Curriculum "Geometric reference systems in geodesy" provide readers with content about: preliminary mathematical relations; coordinate systems in geodesy; terrestrial reference system; celestial reference system; determination of atomic time; observational systematic effects; . Please refer to the ebook for details! |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    5    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.