Tuyển tập bài nghiên cứu chủ đề Truyền thông Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Tuyển tập bài nghiên cứu chủ đề Truyền thông Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa" sẽ bao gồm các bài viết liên quan đến các vấn đề về tiếp cận truyền thông đại chúng và nghiên cứu về công chúng, nhu cầu tiếp cận và hiệu quả truyền thông đại chúng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết. | TIẾP CẬN PHÁT THANH CỦA NGƢỜI DÂN VÙNG NÖI PHÍA BẮC . Bùi Thu Hương Bài viết này nhằm mô tả thực trạng tiếp cận phƣơng tiện phát thanh của ngƣời dân Tây Bắc qua khảo sát ở sáu xã phƣờng thuộc hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Nằm giáp ranh giữa hai vùng Tây Bắc và Đông Bắc Việt Nam hai tỉnh này có vị trí địa lý- kinh tế vô cùng quan trọng. Lào Cai đƣợc mệnh danh nhƣ cửa ngõ giao thƣơng giữa Việt Nam và Tây Nam Trung Quốc và Yên Bái là cửa ngõ của vùng Tây Bắc. Nơi đây còn có hàng chục dân tộc cùng chung sống với những bản sắc văn hoá vô cùng phong phú và đặc sắc1. 1. Vài nét về đặc điểm nhân khẩu học Ngƣời trả lời NTL đƣợc lựa chọn từ hai phƣờng và bốn xã thuộc hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Do đó đa phần sinh sống tại địa bàn nông thôn chiếm 66 7 so với 33 3 thuộc các khu vực đô thị. Chênh lệch về giới tính của NTL không lớn 53 là nam so với 47 là nữ. Đa phần NTL là dân tộc Kinh 49 7 còn lại là các dân tộc nhƣ Dao 22 8 Nùng 12 8 H Mông 4 5 Tày 3 8 và một số dân tộc khác. Hơn 98 NTL không theo tôn giáo nào. 79 2 là các hộ gia đình trung bình và khá giả. Có 13 NTL chƣa bao giờ đi học và có 10 2 NTL không biết đọc viết tiếng Việt và tiếng dân tộc của mình. Đa phần NTL thuộc lứa tuổi từ 21 đến 50 chiếm khoảng 75 . 88 8 NTL đang có vợ chồng. Nghề chính của NTL là sản xuất nông nghiệp chiếm 48 8 cán bộ viên chức là 17 5 và buôn bán dịch vụ là 13 8 số ngƣời làm lâm 1 Giới thiệu chung về tỉnh Lào Cai. Tài liệu trên mạng truy cập ngày 21 tháng 4 năm 2007 tại địa chỉ http home id 66 amp id_theloai 153 Giới thiệu chung về tỉnh Yên Bái. Tài liệu trên mạng truy cập ngày 21 04 2007 tại địa chỉ http wiki Y C3 AAn_B C3 A1i 162 nghiệp hay tiểu thủ công nghiệp nhƣ một nghề chính không đáng kể chiếm khoảng 7 0 . Có tới 69 NTL không làm thêm nghề phụ gì bên cạnh một tỷ lệ khá nhỏ NTL làm các nghề phụ nhƣ công nhân tiểu thủ công 8 2 SX nông nghiệp 6 8 buôn bán dịch vụ 5 8 hay lâm nghiệp 5 0 . 2. Tiếp cận phát thanh của ngƣời dân Hệ thống .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
38    71    2    30-11-2023
48    117    4    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.