Đề tài: Tác động của đầu tư đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Đề tài "Tác động của đầu tư đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế" có nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Những lý luận chung về đầu tư phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Chương 2: Thực trạng tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Việt Nam. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo. | Tác động của đầu tư đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế Nhóm 12 KTĐT 50D MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ I. Những lý luận chung về đầu tư phát triển 1. Khái niệm chung về đầu tư . 2. Khái niệm về đầu tư phát triển . 3. Phân loại đầu tư phát triển 4. Đặc điểm của đầu tư phát triển . 5. Vai trò của đầu tư phát triển . II. Những lý thuyết chung về chuyển dịch cơ cấu kinh tế . 1. Khái niệm cơ cấu kinh tế. 2. Phân loại cơ cấu kinh tế. 3. Khái niệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 5. Đặc điểm của cơ cấu kinh tế và sự chuyển dịch của nó. III. Tác động của đầu tư đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế . 1. Đầu tư là tác nhân thiết yếu dẫn tới sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 2. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả đầu tư tác động tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 1 Tác động của đầu tư đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế Nhóm 12 KTĐT 50D . Các chỉ số đánh giá chuyển dịch cơ cấu kinh tế. . Các hệ số đánh giá tác động của đầu tư tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế. CHƯƠNG II THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ ĐẾN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TẠI VIỆT NAM I. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam. 1. Thực trạng cơ cấu kinh tế xét theo ngành kinh tế . 2. Xét theo thành phần kinh tế . 3. Xét theo vùng lãnh thổ . II Tác động của đầu tư tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Việt Nam . 1. Thực trạng tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế . 2 .Thực trạng tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu theo các thành phần kinh tế 3. Thực trạng tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu vùng kinh tế III Đánh giá kết quả và hiệu quả của chuyển dịch cơ cấu kinh tế do tác động của đầu tư tại Việt Nam . 2 Tác động của đầu tư đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế Nhóm 12 KTĐT 50D 1. Đầu tư với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành 2. Đầu tư với chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng lãnh thổ . 3. Đầu tư với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.