Phát triển ngôn ngữ ở trẻ nhỏ: Phần 2

Tiếp tục nội dung phần 1 cuốn sách "Phát triển ngôn ngữ ở trẻ nhỏ" phần 2 sẽ bao gồm 2 chương cuối là dạy con bằng danh từ vốn có thông qua các câu chuyện từ thực tế và mở rộng thế giới của trẻ bằng ngôn ngữ. Hi vọng đây sẽ là cuốn sách bổ ích giúp các bậc phụ huynh tham khảo để có phương pháp giáo dục và nuôi dạy con cái tốt nhất. | Chuong 5 DAY CON BANG DANH T V VON CO - NH VNG cA u CH u v i N T V TH l JC T E - C o the m u a k i m tu dien g i a m g ia cho h9C s i n h 0 tnrong mau g iao Neu xdc dinh con bang danh tU v6n c6 cha m hay b6 sung cha con v6n ti1 vl ng th .t nhieu. D iy con theo phuong phap danh tu v6n c6 se giup v6n tU V Ing se tang len theo kieu day chuyen. Luc Hiro 5 tu6i trong mot nam d6 b e thi d u het ky thi tieng Anh nay den ky thi tieng Anh khac d u tU cap 5 len den cap 2 nen lm mg tu ma be muon tra cuu cung cang ngay cang nhieu va cang kh6 hon. Luc nao con cung can cu6n tU G I U P CON PH AT TRI EN N GON N G V tU dien tranh . D6 la khi Hiro di homestay ngan h n 6 Australia luc be dm ic 4 tu6i. Cu6n tu dien d6 khong cho biet lo i tU danh tu d gt ng tU . hay la cau vi dv phat am cung kh6ng. No chi don thuan la m gt t quyen sach tranh c6 tu don duqc giai thich trong d6 gi6ng nhu truy n tranh v 3. The nhung quyen nay cung ch ang may ch6c khong dap ling du nhu cau tu Hiro can tra khien be rat kh6 chiu. 6 cap d gt cao hon cu6n nay thi chi c6 lo i quot danh cho hoc sinh ph6 thong trung hoc quot do d6 hau nhu khong c6 hinh ve minh hoa hoan toan la quyen tu dien danh cho nguoi l6 n. Cha Han cung nhieu nua. Vi ly do day toi da chon mua quyen tu dien 124 K AT O K U M I KO tiep theo la cua nha xuat ban Scholastic. Day la tU dien kieu Bach khoa toan thu ma hoc sinh tieu hoc My van dung c6 nhieu tranh anh minh boa phong phu rat thu tj. Nhung loc ti nay dung v6i tu each la sach doc b6 sung kien thuc thi c6 le h9p hon. N G l U P CO N PHAT TR I EN NGON NGV nao con muon tra thi n6 cCmg a duoi goi cua m het a. Ban dem t6i thuong hQc bai roi cu the ngu quen mat . Hiro cling muon c6 mot cai danh rieng cho Hiro co quot . Toi cling cam thay the th lt nen toi da mua cho Hiro mot ban Ex-word 2007 Hiro dinh chinh la 2008 moi dung bang tien ho trQ dinh ky cho tre em cua chinh quyen thu tuong Aso . Trong cuon kim tU dien nay n KAT O KU M IKO Spelling Bee l a cu gt c thi phat am tieng Anh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    90    1    18-07-2024
71    239    3    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.