Khảo sát sự hiện diện vi nhựa trong hệ tiêu hóa của nòng nọc các loài Duttaphrynus melanostictus, Fejervarya limnocharis, Microyla heymonsi và Polypedates megacephalus tại thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết Khảo sát sự hiện diện vi nhựa trong hệ tiêu hóa của nòng nọc các loài Duttaphrynus melanostictus, Fejervarya limnocharis, Microyla heymonsi và Polypedates megacephalus tại thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu này ghi nhận sự hiện diện của các vi nhựa trong ống tiêu hóa nòng nọc của các loài Cóc nhà (Duttaphrynus melanostictus), Ngóe (Fejervarya limnocharis), Ếch cây đầu to (Polypedates megacephalus) và Nhái bầu Hây-mon (Microyla heymonsi) từ các thủy vực nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Quản lý Tài nguyên rừng amp Môi trường KHẢO SÁT SỰ HIỆN DIỆN VI NHỰA TRONG HỆ TIÊU HÓA CỦA NÒNG NỌC CÁC LOÀI Duttaphrynus melanostictus Fejervarya limnocharis Microyla heymonsi VÀ Polypedates megacephalus TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ma Hữu Hoàng Khôi Phạm Sơn Bách Trần Thị Anh Đào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh https TÓM TẮT Vi nhựa đã và đang là vấn đề được chú ý trong giới khoa học nhưng các nghiên cứu về sự tồn tại của chúng trong các thủy vực nhỏ vẫn còn rất ít. Các thủy vực nhỏ là vùng sinh sống và phát triển của nhiều loài động vật bao gồm cả động vật lưỡng cư có nguy cơ ăn phải vi nhựa qua quá trình tiêu thụ thức ăn. Nghiên cứu này ghi nhận sự hiện diện của các vi nhựa trong ống tiêu hóa nòng nọc của các loài Cóc nhà Duttaphrynus melanostictus Ngóe Fejervarya limnocharis Ếch cây đầu to Polypedates megacephalus và Nhái bầu Hây-mon Microyla heymonsi từ các thủy vực nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam. Kết quả ghi nhận tần suất xuất hiện vi nhựa trong cơ quan phân tích là 78 . Vi nhựa được phát hiện nhiều nhất trong cơ quan nòng nọc của Ếch cây đầu to 4 2 2 0 vi nhựa cá thể và thấp nhất là trong ống tiêu hóa nòng nọc Nhái bầu Hây-mon 1 2 1 3 vi nhựa cá thể . Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy có 3 hình dạng và 8 màu sắc của vi nhựa. Những phát hiện trong khảo sát này cung cấp những bằng chứng và thông tin về sự tồn tại vi nhựa trong cơ thể của các loài lưỡng cư tại Việt Nam. Từ khóa Lưỡng cư nòng nọc ống tiêu hóa Thành phố Hồ Chí Minh vi nhựa. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ chủ yếu tập trung vào các loài cá như cá Căng Vi nhựa Microplastics được biết là các Terapon jarbua cá Chép Cyprinus carpio mảnh nhựa được hình thành do quá trình phân Hastuti et al. 2019 Jabeen et al. 2017 Naidoo hủy nhựa từ các tác động cơ học quang phân et al. 2020 động vật không xương sống Moos hoặc hóa học kéo dài của môi trường tự nhiên et al. 2012 Windsor et al. 2019 và chim hoặc được con người tạo ra ở kích thước nhỏ Carlin et

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
120    96    7    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.