Mẫu Kết luận thanh tra thuế

Mẫu "Kết luận thanh tra thuế" là mẫu với các nội dung và thông tin kết luận thanh tra thuế thông qua quá trình thanh tra trên thực tế dựa trên quy định của pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây. | TÊN CƠ QUAN RA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA HOẶC THANH TRA Độc lập Tự do Hạnh phúc Số . . ngày. tháng . năm . KẾT LUẬN THANH TRA THUẾ tại . Đoàn kiểm tra hoặc thanh tra . đã tiến hành kiểm tra thanh tra tại . tên người nộp thuế . từ ngày . đến ngày . Căn cứ biên bản kiểm tra hoặc báo cáo kết quả thanh tra ngày . Trưởng đoàn kiểm tra hoặc thanh tra theo quyết định số. ngày . của . . kết luận như sau A. Đặc điểm tình hình chung của người nộp thuế - Quyết định thành lập Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số. ngày. . . do . cấp. - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu . - Hình thức hạch toán kế toán . - Niên độ kế toán . - Đăng ký kê khai nộp thuế tại . - Hình thức kê khai nộp thuế Giá trị gia tăng . - Mục lục Ngân sách Cấp . Chương . Loại . Khoản . - Tài khoản số . mở tại Ngân hàng hoặc Tổ chức tín dụng . - Các đơn vị thành viên nếu có các xí nghiệp chi nhánh cửa hàng Ghi rõ nơi đóng trụ sở hình thức hạch toán đến thời điểm kiểm tra thanh tra đã có xác nhận doanh thu chi phí nghĩa vụ nộp Ngân sách của cơ quan thuế địa phương nơi đặt trụ sở các đơn vị thành viên nếu có các xí nghiệp chi nhánh cửa hàng hay chưa . B. Kết quả kiểm tra hoặc thanh tra 1. Về việc mở ghi chép hạch toán trên hoá đơn chứng từ và sổ sách kế toán. 2. Về việc khai thuế nộp thuế. Cần đánh giá cụ thể về việc thực hiện pháp luật thuế của người nộp thuế được kiểm tra thanh tra trong từng nội dung kiểm tra thanh tra xác định rõ tính chất mức độ vi phạm nguyên nhân trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm các tình tiết tăng nặng tình tiết giảm nhẹ nếu có và ghi rõ căn cứ vào quy định nào trong các văn bản quy phạm pháp luật về thuế hiện hành . C. Các yêu cầu và kiến nghị - Nếu có số thuế phải truy thu thêm thì phải yêu cầu người nộp thuế nộp đầy đủ kịp thời vào Ngân sách Nhà nước của cơ quan thuế khi có quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế đối với kết luận thanh tra . - Nếu có điều chỉnh giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào giảm lỗ giảm số .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.