Đề thi tham khảo đánh giá năng lực môn Lịch sử năm 2022 - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (Mã đề 071)

Mời các bạn học sinh tham khảo "Đề thi tham khảo ĐGNL môn Lịch sử năm 2022 - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (Mã đề 071)" tài liệu tổng hợp nhiều câu hỏi bài tập khác nhau nhằm giúp các em ôn tập và nâng cao kỹ năng giải đề. Chúc các em ôn tập hiệu quả và đạt được điểm số như mong muốn! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC XÉT TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Bài thi LỊCH SỬ Thời gian làm bài 60 phút không kể thời gian phát đề ĐỀ THI THAM KHẢO Đề thi có 04 trang Họ tên thí sinh . Mã đề thi 071 Số báo danh . I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 7 điểm Câu 1. Tổ chức Liên hợp quốc được thành lập năm 1945 nhằm thực hiện mục đích nào sau đây A. Mở rộng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các nước thành viên. B. Giám sát lực lượng các nước Đồng minh tiêu diệt phát xít Đức. C. Bảo đảm việc duy trì hiện trạng trật tự thế giới hai cực Ianta. D. Hỗ trợ các nước sớm khắc phục hậu quả chiến tranh thế giới. Câu 2. Liên Xô sớm hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế 1946 1950 vì lí do nào sau đây A. Ý thức tự lực tự cường của toàn dân. B. Thực hiện chính sách Kinh tế mới. C. Tận dụng nguồn viện trợ bên ngoài. D. Tiến hành cuộc cải tổ toàn diện. Câu 3. Sự kiện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập năm 1949 có ý nghĩa quốc tế nào sau đây A. Đưa Trung Quốc trở thành quốc gia độc lập và tự do. B. Chấm dứt ách cai trị nô dịch của tư bản phương Tây. C. Trung Quốc bước vào thời kì xây dựng chế độ mới. D. Cổ vũ các dân tộc đứng lên đấu tranh tự giải phóng. Câu 4. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh phát triển là do điều kiện khách quan thuận lợi nào sau đây A. Chủ nghĩa phát xít đã bị tiêu diệt hoàn toàn. B. Chính quyền Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu. C. Nhận được viện trợ của tất cả các nước Tây Âu. D. Các cường quốc ủng hộ phong trào cách mạng thế giới. Câu 5. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu nhằm thực hiện một trong những mục tiêu nào sau đây A. Phát động cuộc chiến tranh tổng lực chống lại Liên Xô. B. Chỉ chống lại các chính sách đối ngoại của Liên Xô. C. Tiêu diệt chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. D. Thành lập liên minh quân sự ở châu Âu và châu Á. Câu 6. Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân thúc đẩy kinh tế Tây Âu .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    410    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.