Information retrieval techniques: Lecture 8

Information retrieval techniques: Lecture 8. The main topics covered in this chapter include: parsing a document; complications: format/language; precision and recall; tokenization; numbers; tokenization: language issues; stop words; . Please refer to the content of document. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    98    2    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.