Management of financial institution: Lecture 25

Management of financial institution: Lecture 25. The main topics covered in this chapter include: mutual funds; cost of ownership; management fee; redemption fee; switching fee; maintenance fee; customary fees charged by most mutual fund companies; transfer agent fees; . Please refer to the content of document. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    81    2    25-06-2024
13    367    1    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.