Nghiên cứu một số tác động của trải nghiệm khách hàng trực tiếp tới ý định mua lặp lại và truyền miệng sản phẩm đồ lót nữ

Bài viết Nghiên cứu một số tác động của trải nghiệm khách hàng trực tiếp tới ý định mua lặp lại và truyền miệng sản phẩm đồ lót nữ được thực hiện với đối tượng chính là những thế hệ gen Z và gen Y nằm trong lứa tuổi từ 18 đến 35 nhằm đánh giá ảnh hưởng của trải nghiệm khách hàng trực tiếp tới ý định và hành vi của họ trong bối cảnh hiện đại tại Hà Nội và một số vùng phụ cận. | ISSN 1859-3666 MỤC LỤC KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ 1. Nguyễn Minh Hà và Bùi Hoàng Ngọc - Tác động của chuyển đổi số và đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động ở Việt Nam tiếp cận bằng hồi quy phân vị dựa trên phân vị. Mã số 3 The Impact of Economic Digital Transformation and Foreign Direct Investment on Labor Productivity in Vietnam A Quantile on Quantile Approach 2. Phùng Thế Đông Nguyễn Kim Trang và Phạm Thanh Lam - Ứng dụng mô hình var phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát và dự báo lạm phát Việt Nam. Mã số 14 Analysing of Factors Affecting Inflation and Inflation Forecast in Vietnam A Var Approach 3. Đỗ Thu Hằng Nguyễn Thị Thu Trang Tạ Thanh Huyền và Phạm Hồng Linh - Các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Mã số 24 Key Factors Influencing the Liquidity Risk of Commercial Banks in Vietnam QUẢN TRỊ KINH DOANH 4. Nguyễn Thanh Hùng - Số hoá cảng container đáp ứng nhu cầu các bên thuộc chuỗi cung ứng vận tải nghiên cứu mở rộng mô hình chấp nhận công nghệ thực hiện tại khu vực Đông Nam Bộ. Mã số 35 Digitalizing the Container Terminal to Meet The Demand of The Stakeholders in the Transportation Supply Chain Technology Acceptance Model Extended Approach Case Study in Southeast Area 5. Phạm Đức Hiếu và Nguyễn Thị Minh Giang - Công bố thông tin kế toán nguồn nhân lực và giá trị doanh nghiệp trường hợp các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mã số 47 Human resource accounting disclosures and firm value an empirical study in Vietnam khoa học Số 168 2022 thương mại 1 ISSN 1859-3666 6. Nguyễn Thị Phương Huyền và Nguyễn Vân Hà - Những nhân tố rào cản trong ý định sử dụng và ý định giới thiệu dịch vụ thanh toán di động của người tiêu dùng Việt Nam. Mã số 59 Factors Impeding Vietnamese Consumers Intention to Use And Recommend Mobile Payment Service 7. Bùi Hoàng Ngọc - Phát triển du lịch và lạm phát có thúc đẩy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    171    2    02-12-2023
43    56    1    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.