Ứng dụng mạng nơron nhân tạo để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự thỏa mãn công việc

Bài viết dụng mạng nơron nhân tạo để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự thỏa mãn công việc trình bày một ứng dụng của mạng nơron nhân tạo, cụ thể là mạng nơron MLP nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự thỏa mãn công việc. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 11 72 .2013 ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO ĐỂ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TO ASSESSING THE EFFECT OF FACTORS ON JOB SATISFACTION Hà Thị Phương Thảo Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng Email hathiphuongthao1986@ TÓM TẮT Mạng nơron nhân tạo là thuật toán nhận dạng mẫu tiên tiến có khả năng trích rút ra các mối quan hệ phi tuyến phức tạp giữa các biến 10 . Bài báo trình bày một ứng dụng của mạng nơron nhân tạo cụ thể là mạng nơron MLP nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự thỏa mãn công việc. Một nghiên cứu tại công ty Cổ phần cao su Đà Nẵng được dẫn ra như là một minh họa cho phương pháp này. Quá trình phân tích dữ liệu được tiến hành trên các phần mềm SPSS EXCEL WEKA thu được mạng nơron MLP giản đơn gồm một lớp vào 5 nơron một lớp ẩn 4 nơron và một lớp ra 1 nơron . Kết quả nghiên cứu cho thấy 5 nhân tố chính tác động đến sự thỏa mãn công việc được xếp hạng theo thứ tự Đào tạo và thăng tiến Thu nhập Đặc điểm công việc Phúc lợi Cấp trên. Từ khóa mạng nơron nhân tạo thuật toán nhận dạng mẫu mối quan hệ phi tuyến mạng nơron MLP sự thỏa mãn công việc ABSTRACT Artificial neural networks are advanced pattern recognition algorithms capable of extracting complex nonlinear relationships between variables 10 . This paper presents an application of artificial neural network namely MLP neural network to accessing the effect of factors on job satisfaction. An investigation into Danang Rubber Joint Stock Company is a case study of this method. Data analysis carried out in SPSS EXCEL WEKA softwares gives a simple MLP neural network including an input layer 5 neurons a hidden layer 4 neurons and an output layer 1 neuron . The result of this study shows that 5 main factors affecting job satisfaction are arranged in rank order training and promotion income job characteristics welfare superiority. Key words artificial neural .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.