Tiểu luận: Quy luật lượng chất và sự vận dụng quy luật lượng chất vào quá trình học tập của sinh viên hiện nay

Mục đích nghiên cứu của đề tài "Quy luật lượng chất và sự vận dụng quy luật lượng chất vào quá trình học tập của sinh viên hiện nay" là đưa triết học Mác-Lênin vào trong thực tiễn cuộc sống để từđó làm rõ các khái niệm về quy luật lượng chất và mối quan hệ của chúng. Từ đó chỉ ra các yếu tố liên quan, ảnh hưởng tới sự vận dụng quy luật lượng chất vào quá trình học tập của sinh viên. | lOMoARcPSD 16911414 MỤC LỤC PHẦN MỞ 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu .1 2. Mục đích đối tượng nghiên cứu của đề tài .1 3. Phạm vi nghiên cứu .1 4. Phương pháp nghiên cứu .1 PHẦN NỘI I. QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT .2 1. NHỮNG QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT .2 2. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT .2 Khái niệm chất .2 Khái niệm lượng .3 Mối quan hệ biện chứng giữa lượng và chất .4 . Lượng đổi dẫn đến chất đổi .4 . Chất mới ra đời nó tác động trở lại lượng mới làm thay đổi kết cấu quy mô trình độ nhịp điệu của sự vận động phát triển của sự vật .5 Tóm tắt nội dung quy luật .6 Ý nghĩa phương pháp luận .6 II. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT VÀO QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY .7 1. Sự khác nhau cơ bản giữa việc học ở Trung học Phổ Thông THPT và Đại học .8 2. Từng bước tích luỹ kiến thức một cách chính xác đầy đủ .8 3. Sinh viên phải tự học tập và rèn luyện tính tích cực tự chủ nghiêm túc trung thực .10 4. Trong học tập và nghiên cứu cần tiến hành từ dễ đến khó tránh nóng vội đốt cháy giai đoạn . 11 5. Liên tục phấn đấu học tập và rèn luyện tránh tư tưởng chủ quan .12 6. Rèn luyện ý thức học tập của sinh viên .13 7. Sự phát triển bền vững của tập thể phụ thuộc vào bản thân mỗi sinh viên .14 PHẦN KẾT TÀI LIỆU THAM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy Ntkphuong205@ lOMoARcPSD 16911414 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế giao lưu văn hoá chuyển giao khoa học công nghệ và dân chủ hoá toàn diện đời sống xã hội đương đại hiện nay đòi hỏi con người cần phải thay đổi mình để hoà nhập thích nghi với thế giới. Và sinh viên cũng vậy họ luôn phải trau dồi tiếp thu thêm nhiều kiến thức mới để hoà mình vào sự phát triển của xã hội. Trong quá trình học tập đầy gian khổ và khó khăn ấy họ vẫn không ngừng cố gắng để hoàn thiện bản thân. Nhận thức được tầm quan trọng và cấp thiết trong quy luật chuyển hoá từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.