Bài giảng: Xã hội học - Th.S Nguyễn Đức Thành

Bài giảng "Xã hội học" được biên soạn bởi Nguyễn Đức Thành sẽ giúp các em sinh viên có được nhận thức về bối cảnh rộng lớn của thực tế xã hội học và công việc trong tương lai. Chuẩn bị và hoàn thiện các kỹ năng học tập và làm việc. Giúp các học viên làm quen và sử dụng những cách tiếp cận khác nhau hoặc những lĩnh vực khoa học khác nhau để có những quyết định tốt hơn. | lOMoARcPSD 16911414 MÃ MÔN HỌC 02621 XÃ HỘI HỌC ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT GIẢNG VIÊN Nguyễn Đức Thành Điện thoại 0908639595 Email ndthanh@ htqt@ Website ur ndthanh THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC Moät caùch töï nhieân caùc vaán ñeà xaõ hội laø raát phöùc taïp. Ñeå hieåu vaø xöû lyù giaûi quyeát moät caùch thaønh coâng vôùi caùc vaán ñeà naøy ñoøi hoûi caùc kieán thöùc kyõ naêng vaø kinh nghieäm caû veà lónh vöïc khoa hoïc chuyeân moân laãn lónh vöïc kinh teá vaên hoùa xaõ hoäi. Thoâng thöôøng trong tröôøng hoïc sinh vieân ñöôïc daïy caùc moân hoïc thuoäc nhöõng lónh vöïc gaàn nhau coù lieân quan vôùi nhau. Tuy nhieân söï thaønh coâng trong taát caû caùc moân hoïc coù theå khoâng daãn tôùi thaønh coâng trong suoát caû quaù trình hoïc taäp hoaëc thöïc tieãn neáu sinh vieân khoâng hoäi nhaäp kieán thöùc töø caùc moân hoïc khaùc nhau. Moân hoïc naøy chuù troïng ñeán vieäc Mô tả môn khuyeán khích phaùt trieån moái lieân keát giöõa kieán thöùc chuyeân moân khoa hoïc vaø caùc kieán thöùc học khoa hoïc xaõ hoäi ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà ñaët ra. Ñaây laø moät lôùp hoïc töông taùc lôùp hoïc naøy söû duïng phöông phaùp sinh vieân thuyết trình thaûo luaän vaø tình huoáng case studies ñeå giuùp cho hoïc vieân coù ñöôïc nhöõng tieáp caän vaø vieãn caûnh roäng lôùn hôn trong vieäc xöû lyù giaûi quyeát caùc vaán ñeà lieân quan ñeán xaõ hoäi. Söû duïng phöông phaùp thaûo luaän tình huoáng coøn nhaèm ñeå phaùt trieån caùc nhaän bieát veà moät loaït caùc kyõ naêng ñöôïc ñoøi hoûi cho söï thaønh coâng cuûa hoïc vieân trong naêm hoïc chính khoùa cuõng nhö trong töông lai. 1. Laøm cho sinh vieân coù ñöôïc nhaän thöùc veà boái caûnh roäng lôùn cuûa thöïc teá xaõ hoäi vaø coâng vieäc trong töông lai. 2. Chuaån bò vaø hoaøn thieän caùc kyõ naêng hoïc taäp vaø laøm vieäc caùc kyõ naêng hoïc taäp giao tieáp Mục tiêu thoâng tin laøm vieäc ñoàng ñoäi vaø ra quyeát ñònh taäp theå. 3. Giuùp cho hoïc vieân laøm quen vaø söû duïng nhöõng caùch tieáp caän khaùc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    72    2    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.