Tiểu luận Triết học Mác - Lênin: Vận dụng quy luật mâu thuẫn vào giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay

Tiểu luận "Vận dụng quy luật mâu thuẫn vào giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay" gồm các nội dung tìm hiểu về quy luật mâu thuẫn; vận dụng quy luật mẫu thuẫn vào giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây. | lOMoARcPSD 16911414 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHOA Y TIỂU LUẬN Môn học TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN ĐỀ TÀI VẬN DỤNG QUY LUẬT MÂU THUẪN VÀO GIẢI QUYẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY Sinh viên Trần Minh Thành Lớp Yk19A4 Ngành Y đa khoa Đắk Lắk tháng 8 năm 2021 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy Ntkphuong205@ lOMoARcPSD 16911414 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG. iv DANH MỤC CÁC HÌNH. v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ. vi PHẦN MỞ ĐẦU. 1 PHẦN NỘI DUNG . 2 1. QUY LUẬT MÂU THUẪN. 2 . Khái quát nội dung quy luật mâu thuẫn. 2 . Phân tích nội dung quy luật mâu thuẫn. 2 . Định nghĩa về các mặt đối lập . mâu thuẫn biện chứng sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập . 2 . Mâu thuẫn là nguồn gốc của sự vận động và phát triển. 3 . Phân loại mâu thuẫn. 4 . Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. 5 01 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy Ntkphuong205@ lOMoARcPSD 16911414 Để nhận thức đúng bản chất của sự vật và tìm ra phương hướng giải pháp đúng cho hoạt động thực tiễn ta phải đi sâu nghiên cứu phát hiện ra mâu thuẫn của sự Phải xem xét quá trình phát sinh phát triển của từng mâu Để thúc đẩy sự vật phát triển ta phải tìm mọi cách để giải quyết mâu thuẫn không được điều hòa mâu 2. VẬN DỤNG QUY LUẬT MÂU THUẪN VÀO GIẢI QUYẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN Tình hình phát triển kinh tế và hiện trạng môi trường ở tỉnh Đắk Lắk hiện Tình hình phát triển kinh Hiện trạng môi Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường ở tỉnh Đắk Lắk hiện Sức ép của phát triển kinh tế đối với môi Tác động của ô nhiễm môi Thực tiễn trong bảo vệ môi Thành Hạn Phương hướng và giải pháp phát triển kinh tế song song với bảo vệ môi trường trong những năm tiếp PHẦN KẾT

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    98    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.