Công nghệ xây dựng đầm nén bản mặt bê tông: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Công nghệ xây dựng đầm nén bản mặt bê tông" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Khoan phụt gia cố và tạo màn chống thấm nền đập; Thi công bản mặt bê tông cốt thép; Lắp đặt thiết bị quan trắc; Thi công nút cống dẫn dòng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | Chương 5 KHOAN PHỤT GIA cố VÀ TẠO MÀN CHỐNG THẤM NỂN đập Công tác khoan phụt được thiết kế thi cõng dựa trên thiết kế KT về khoan phụt gia cố và khoan phụt chống thấm các điều kiện kỹ thuật của Tư vấn Thiết kế Xây dựng điện 1 theo tiêu chuẩn ngành 14 TCN 82 1995 quot Công trình thủy lợi. tiêu chuẩn kỹ thuật khoan phun xi mãng vào nền đá quot và theo báo cáo kết quà còng tác khoan phụt thí nghiệm tại công trình thủy điện Tuyên Quang số 3801 do TV Thiết kẽ Xây dựng điện 1 lập. I- QUY TRÌNH KỸ THUẬT CỦA CÔNG TÁC KHOAN PHỤT 1- Công tác chuẩn bị a- Thiết bị - Thiết bị khoan là các máy khoan xoay đập có đường kính hố khoan ộl05mm và Ộ76mm. - Thiết bị sản xuất vữa và phụt vữa Mẩy trộn cơ học trộn vữa với hai thùng mỗi thùng gt 200 lit tốc độ quay 1000 -í- 1500 v phút. thời gian mỗi mẻ trộn ít nhất là 2 phút. Máy bơm vữa loại pit tòng có van điều chình với công suất lớn nhất đến 150 lít phút áp lực lớn nhất đến 50 ai. - Máy bơm thí nghiệm phải có công suất gt 150 lít phút. b- Vậỉ liệu - Xi mãng để sản xuất vữa phụt là xi mãng Pooclang thõng dụng p gt 30 dược sản xuál từ nhà máy xi mảng lò quay khõng dùng từ nhà mầy xi mãng lò đứng. - Xi măng phải đàm bảo theo tiêu chuẩn Việt Nam 14TCN 65 - 2002. - Nước dể sân xuất vữa phụt phái đàm báo yêu cẩu kỹ thuịư theo tiêu chuẩn Việt Nam 14TCN 72-2002. - Cát khi hỗn hợp vữa có thành phán cát theo tiêu chuẩn VN 14TCN 68 - 2002. - Sét Bentonil hoạt tính và các loại phụ gia theo thiết kê điêu kiện kỹ thuật. 115 c- Thí nghiệm ép nước chọn thành phấn vữa Thí nghiệm ép nước dược tiến hành trước khi phụt vữa với mục đích xác định dược thành phẩn vữa phụt. - Công tác Ểp nước thí nghiệm phải tiến hành lừ Irén xuống dưới theo lừng đoạn 5m với 3 cáp áp lực. cấp áp lực lớn nhất bang 70 80 áp lực phụt vữa. Ranh giới cua các doạn ép nước cần phù help với ranh giới cùa các đoạn phut vữa. - Vữa gia cở dược dược ép với áp lực 4 ai. - Vữa chóng thấm được ép với 3 cấp sau Đoạn 0 5m 5m 15m 15m 20m 20m 30m gt 3Om Cấp 1 at 3 5 4 7 8 12 14 16 20

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    56    1    07-12-2023
1    58    2    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.