Thiết kế và chế tạo thùng cho máy sạ mộng mạ

Bài viết Thiết kế và chế tạo thùng cho máy sạ mộng mạ trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế và chế tạo thùng cho máy sạ mộng mạ, nhằm cung cấp tư liệu để các cơ sở sản xuất cơ khí ở các địa phương có thể tự chế tạo thùng của máy sạ và chế tạo hoàn chỉnh máy sạ mộng mạ. | 124 Nguyễn Văn Yến THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THÙNG CHO MÁY SẠ MỘNG MẠ A STUDY OF DESIGNING AND MANUFACTURING THE SEED CONTAINER FOR RICE-SEED DRILL Nguyễn Văn Yến Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng Email nvyen@ Tóm tắt Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế và chế tạo Abstract This paper presents the results of a study of designing thùng cho máy sạ mộng mạ nhằm cung cấp tư liệu để các cơ sở and manufacturing the seed container for a rice-seed drill in sản xuất cơ khí ở các địa phương có thể tự chế tạo thùng của order to provide the local mechanical factories with data for máy sạ và chế tạo hoàn chỉnh máy sạ mộng mạ. Thùng của máy manufacturing the seed container and rice-seed drills. The seed sạ mộng mạ được thiết kế hợp lý đảm bảo mộng mạ ít bị tổn container of the rice-seed drill is optimally-designed to assure the thương mộng mạ được gieo thành từng khóm trên mặt ruộng minimum damage to rice sprouts and to assure that the sprouted bùn. Thùng được chế tạo từ thép tấm thùng có chiều dài 1090 rice-seeds are sown in clusters on the muddy filed. The seed mm được chia thành 11 ngăn. Tiết diện ngang của thùng gồm container is made from sheet steel 1090 mm in length and is hai phần phần định lượng mộng mạ và phần gieo mộng mạ. divided into 11 compartments. The cross section of the seed Phần định lượng mộng mạ hình tròn bán kính 181 mm. Phần container has two parts the seed-quantifying part and seed- gieo mộng mạ có hình dạng hợp lý để chia mộng mạ thành từng sowing part. The seed- quantifying part has round shape with the khóm thẳng hàng. Kết cấu của thùng gieo mộng mạ đơn giản radius of 181 mm. The seed-sowing part has special-designed khối lượng nhỏ dễ dàng chế tạo và giá thành thấp. shape to divide the sprouted seeds into aligned clusters. The seed container has simple structure and small weight is easily manufactured and has low cost. Từ khóa thùng sạ máy sạ sạ mộng mạ định lượng mộng mạ Key words seed container seed drill rice-seed seed- gieo mộng

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.